Навигация

www.troyan.bg

Процедура за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“ Печат Е-мейл
Новини - Предстоящо
Понеделник, 21 Октомври 2019 14:01

 

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за реализиране на проект „Патронажна грижа в Община Троян“, Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Община Троян обявява процедура за подбор на персонал

по Проект „Патронажна грижа в Община Троян“

 

В изпълнение на Дейност 1 от проекта: „Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на Община Троян“, Община Троян провежда подбор по документи и събеседване за следните длъжности:

1. Координатор услуги на пълно работно време 8 ч.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен: професионален бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи, Социални дейности.

Професионална квалификация:  медицинска сестра, социален работник.

Професионален опит: минимум 1 година опит в сферата на изброените направления.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 • добри комуникативни умения;
 • познания, умения, мотивация и опит в работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • умения за работа и взаимодействие с различни институции.

Основни задължения:

 • изготвя и организира изпълнението на графика за домашни посещения на персонала, изпълняващ услугата „патронажна грижа“;
 • отговаря за осигуряване координация при ползване на транспортното средство;
 • отговаря по телефона или в офиса на въпроси от потребители и техните близки, свързани с реализиране на услугата „патронажна грижа“, както и на кандидат-потребители за разясняване на условията за кандидатстване в проекта;
 • води необходимата документация и отчетност;
 • оказва техническа помощ на изпълнителите на услуги при изготвяне на месечните отчетни форми;
 • следи за стриктното изпълнение на планираните дейности и при необходимост прави корекции в графика на специалистите, с оглед удовлетворяване в максимална степен нуждите на включените в проекта потребители;
 • изпълнява всички възложени му от ръководителя на проекта задачи, съобразно своята компетентност.

 

2. Шофьор на пълно работно време 8 ч.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен: средно образование.

Професионален опит: не се изисква.

Допълнителна квалификация: правоспособност за управление на МПС, кат. „В“.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • организационни и комуникативни умения;
 • умения, мотивация и опит в работа с възрастни хора и лица с увреждания.

Основни задължения:

 • ежедневно транспортиране изпълнителите на здравно-социални услуги до домовете на нуждаещите се лица по график;
 • осъществяване помощ при пренасяне на медицински консумативи, помощни средства и санитарни материали необходими на персонала на услугите в проекта;
 • транспортиране екипа за организация и управление на проекта при осъществяване на вътрешен мониторинг на услугата „патронажна грижа“;
 • изпълнява и други задачи, съобразно възможностите и компетенциите си, възникнали в изпълнение на дейностите и възложени от екипа за организация и управление на проекта.

 

3. Медицински специалисти (медицински сестри) за 6 щата на пълно работно време (8 ч.) или на непълно работно време (4 ч.), по втори трудов договор.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: специалист

Професионално направление: Здравни грижи

Професионална квалификация: медицинска сестра

Професионален опит: минимум 1 година по специалността

Допълнителна квалификация: не се изисква

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • организационни и комуникативни умения;
 • умения за общуване с лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
 • хуманно отношение, търпение и съпричастност към проблемите на потребителите;
 • мотивация и опит в работа с възрастни хора и лица с увреждания.

* Предимство при подбора е наличие на компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.

Основни задължения:

Предоставяне на мобилни здравни услуги на потребителите в проект „Патронажна грижа в Община Троян“, съгласно разработена от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на услугата патронажна грижа“, включващи:

 • събиране и предоставяне на здравна информация на потребителите;
 • предоставяне на квалифицирани медицински услуги, извън обхвата на финансираните от НЗОК, съобразени с индивидуалните потребности на потребителите, включени в проекта;
 • осъществяване на профилактика и консултиране на потребителите за социално-значимите заболявания и рисковите фактори, които ги обуславят;
 • придружаване на потребителите до здравни услуги, осъществяване и поддържане контакти с лечебни и здравни заведения оказващи им помощ;
 • извършване на манипулации, назначени от лекар или под контрол от лекар, които могат да бъдат осъществени в домашни условия;
 • измерване и проследяване на витални показатели;
 • водене и съхраняване на документация, съпътстваща услугата „патронажна грижа“;
 • отчитане на дейността си ежемесечно по регламентирания начин;
 • участие в предвидените в проекта обучения за повишаване на квалификацията и в супервизии за преодоляване на професионалното „прегаряне“;
 • извършване и на други задачи в рамките на своите компетенции за постигане целите на проекта.

 

4. Рехабилитатор на пълно работно време (8 ч.) или на непълно работно време (4 ч.), по втори трудов договор.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: професионален бакалавър

Професионално направление: Здравни грижи

Професионална квалификация: рехабилитатор

Професионален опит: минимум 1 година по специалността

Допълнителна квалификация: не се изисква

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • организационни и комуникативни умения;
 • умения за общуване с лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
 • мотивация и опит в работа с възрастни хора и лица с увреждания.

* Предимство при подбора е наличие на компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.

Основни задължения:

 • провеждане на медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, насочена към възстановяване двигателните функции на потребителите, съобразно индивидуалните им  потребности след назначаване от физиотерапевт;
 • извършване на масажи, процедури и манипулации при индивидуална работа с лицата по график;
 • извършване на посещения в дома на кандидат-потребители и участие в индивидуалната оценка на потребности, в частта „необходимост от рехабилитация“;
 • водене и съхраняване на документация, съгласно изискванията на Програмата;
 • отчитане на дейността си ежемесечно по регламентирания начин;
 • извършване и на други възникнали в хода на изпълнението на проекта здравни услуги, съобразно своята компетентност.

 

5. Санитар за 8 щата на пълно работно време (8 ч.) или на непълно работно време (4 ч.), по втори трудов договор.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: средно образование

Професионално направление: не се изисква

Професионална квалификация: не се изисква

Професионален опит: не се изисква

Допълнителна квалификация: не се изисква

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • комуникативни умения;
 • мотивация и опит при работа с възрастни хора и лица с увреждания.

Основни задължения:

 • осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена, поддържане на хигиена в обитаваното жилище;
 • закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост
 • съдействие при приготвяне на храна и оказване на помощ при хранене;
 • извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки
 • придружаване при разходка;
 • отчитане на извършената работата ежемесечно в съответния формуляр;
 • изпълняване на други дейности, които допринасят за реализиране целите на  проекта.

 

6. Лекар-терапевт на непълно работно време 2 ч. дневно

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Магистър

Професионално направление: Медицина

Професионална квалификация: лекар с една от следните специалности: „Вътрешни болести“, „Кардиология“, „Неврология“

Професионален опит: минимум 3 години стаж по специалността

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • отлични комуникативни умения;
 • мотивация и опит при работа с възрастни хора със затруднения при самообслужването и лица с увреждания;
 • хуманно отношение, търпение и съпричастност към проблемите на потребителите;
 • умения за работа в екип и взаимодействие с различни институции.

Основни задължения:

 • оказване на съдействие и помощ при манипулации, извършвани от медицински специалист;
 • извършване на домашни посещения и прегледи на нуждаещите се хора с увреждания или възрастни със затруднения в самообслужването;
 • проследяване процеса на долекуване в домашни условия, след проведено стационарно лечение;
 • назначаване на медицински манипулации и/или медикаментозна терапия;
 • участие в изготвяне индивидуална оценка на потребности от здравни грижи на кандидат-потребители на услугата „патронажна грижа“;
 • отчитане на извършената работа ежемесечно, съгласно изискванията на проекта;
 • поддържане контакт с лекуващите лекари и общопрактикуващия лекар на потребителите, с оглед уточняване на плана за лечение и медикаментозната терапия на потребителите;
 • извършване на други медицински дейности извън обхвата на НЗОК, в рамките на своята  компетентност, които ще допринесат за подобряване здравословното състояние и качеството на живот на лицата, включени в проекта.

 

7. Лекар-физиотерапевт на непълно работно време 2ч. дневно

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Магистър

Професионално направление: Медицина

Професионална квалификация: лекар със специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“

Професионален опит: минимум 3 години стаж по специалността

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • отлични комуникативни умения;
 • мотивация и опит при работа с възрастни хора със затруднения при самообслужването и лица с увреждания;
 • хуманно отношение, търпение и съпричастност към проблемите на потребителите;
 • умения за работа в екип и взаимодействие с различни институции.

Основни задължения:

 • участие в оценката на потребности за част  от потребителите със затруднения в опорно-двигателния апарат;
 • извършване на домашни посещения и прегледи на нуждаещите се хора с увреждания или възрастни със затруднения в самообслужването;
 • диагностика и изготвяне на план за рехабилитация на потребителите;
 • проследяване изпълнението на плана от специалиста-рехабилитатор;
 • текущ контрол на лечебния ефект от проведената рехабилитация;
 • отчитане на извършената работа ежемесечно, съгласно изискванията на проекта;
 • извършване на други дейности и процедури извън обхвата на НЗОК, в рамките на своята  компетентност, които ще допринесат за подобряване физическото здраве, двигателната активност и качеството на живот на лицата, включени в проекта.

 

Пакет документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец
 • Автобиография по образец
 • Копие от документ за завършено образование
 • Копие от документ за допълнителна квалификация (за длъжностите, за които се изисква)
 • Копие от трудова книжка или друг документ, доказващ професионален опит
 • Копие от документ за компютърна грамотност или копие от диплома с часове по информатика/информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква)
 • Декларация за обработка на лични данни по образец
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец
 • Декларация по чл. 107 а, ал.1 от Кодекса на труда по образец
 • Копие от основен трудов договор (ако кандидатът желае да работи на втори трудов договор)

Образци на документите за кандидатстване могат да се изтеглят от сайта на община Троян www.troyan.bg, приложени под обявата за подбор на персонала по проекта.

Документите се подават лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по куриер в Център за административно обслужване в сградата на община Троян, или на адрес: 5600, гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет.1.

Срок за кандидатстване от 21.10.2019 г. до 06.11.2019 г. включително.

Подборът ще се проведе в два етапа: по документи и чрез събеседване.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори за срок от 12 месеца, считано от 02.12.2019 г.

Допълнителна информация в офиса на проекта на адрес: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102 или на тел.: 0878901853

 

инж. БИСТРА ЧОЛАКОВА
Вр. И. Д. Кмет на Община Троян

Съгласно решение № 1025/26.09.2019 г.

 


Проект BG05M9OP001-2.040-0038-C02 „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (prilojenie-1-zayavlenie.docx)ИзтеглиПриложение № 1 - Заявление96 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-2-avtobiografia.docx)ИзтеглиПриложение № 2 - Автобиография98 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-3-deklaracia-za-lichni-danni.docx)ИзтеглиПриложение № 3 - Декларация за лични данни94 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-4-deklaracia.docx)ИзтеглиПриложение № 4 - Декларация94 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-5-deklaracia-po-chlen-107kt.docx)ИзтеглиПриложение № 5 - Декларация по чл. 107 от КТ94 Kb