Обявление за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства Печат
Новини - Предстоящо
Петък, 27 Март 2020 14:52

 

Срокът за подаване на документи е удължен до 29.05.2020 г. включително!

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0005-С01 за реализацията на проект „Нова грижа в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –  КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

ОБЩИНА ТРОЯН:

Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства по  документи и събеседване за следните длъжности:

Психолог – 1 щ. бр.

Логопед – 1 щ. бр.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.

1.1. Психолог

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: Психология

Професионална квалификация: Психолог

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността, включително: опит в психологическа диагностика и ползване на психометрични тестове, психологическо консултиране, работа в екип при предоставянето на социални услуги и директна работа с деца и/или лица с увреждания и техни семейства по въпросите на родителстването.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;
  • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите.

Основни задължения на длъжността: Психологът предоставя психологическа подкрепа на клиентите на дневния център, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

1.2. Логопед

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Педагогически науки, Здравеопазване, Обществени грижи

Професионално направление: Педагогика, Логопедия, Обществено здраве

Професионална квалификация: Логопед

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;
  • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите.

Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата. Логопедът осъществява корекционно-възпитателна работа чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на клиентите за повишаване на възможностите им за комуникация. Неговите функции обхващат подкрепата за развитие на комуникацията на детето – съобразно индивидуалния план и поставените в него задачи. Логопедът изготвя програма за рехабилитационна работа с детето, наблюдава и консултира груповия педагог и родителите в изпълнението на програмата.

2. Място на изпълнение на длъжностите: Социална услуга „Дневен център за подкрепа за деца и младежи с увреждания“ с адрес: гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42.

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ).

Възнагражденията по сключени договори се осигуряват по проект BG05M9OP001-2.019-0005 „ Нова грижа в община Троян“, за изпълнението на който Община Троян има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0005-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –  КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 до 31.12.2023 г.

5. Необходими документи:

5.1. Заявление (по образец);

5.2. Автобиография (по образец);

5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква);

5.7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

5.8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

5.9. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец).

6. Срок за подаване на документите

Съгласно заповед №450 от 27.03.2020 г. на кмета на Община Троян срокът за подаване на документи е удължен до 29.05.2020 г. включително.

7. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

Важно:

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 21 или в офиса на проекта в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

При кандидатстването за повече от една длъжност, следва да се отбележи в заявлението, като се прилагат изискуемите документи за всяка позиция.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zayavlenie-za-kandidatstvane.docx)ИзтеглиЗаявление за кандидатстване77 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-1-avtobiografia.docx)ИзтеглиПриложение № 1 - автобиография87 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-2-deklaracia-za-lichni-danni.docx)ИзтеглиПриложение № 2 - Декларация за лични данни242 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-3-deklaracia.docx)ИзтеглиПриложение № 3 - Декларация74 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-4-deklaracia-107-kt.docx)ИзтеглиПриложение № 4 - Декларация 107 КТ74 Kb