Навигация

www.troyan.bg

Обявлене за консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на Сдружение „34-ти пехотен троянски полк“, гр. Априлци за проект „Ремонт на имот – общинска собственост с цел превръщането му в туристическа атракция „Балканци““ Печат Е-мейл
Новини - Предстоящо
Четвъртък, 17 Декември 2020 14:21

ДО

ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на сдружение „34-ти пехотен троянски полк“, гр. априлци за проект „ремонт на имот – общинска собственост с цел превръщането му в туристическа атракция „балканци““

 

 

Уважаеми ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура №BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_7.5. ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Сдружение „34-ти Пехотен троянски полк“, гр. Априлци, има намерение да кандидатства по обявената процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект Ремонт на имот – общинска собственост с цел превръщането му в туристическа атракция „Балканци“.

По силата на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост, Сдружение „34-ти Пехотен троянски полк“, гр. Априлци, е ползвател на недвижима културна ценност къща „Спас Балевски“, попадаща в УПИ IV-2074, кв.101 по плана на гр. Троян, ул. „Генерал Карцов“ №72 (бивш ресторант „При войводите“).

Имотът е предоставен на сдружението за безвъзмездно ползване за срок от 10 г., считано от 07.05.2020 г. до 07.05.2030 г., за осъществяване на неговата дейност.

Целта на сдружението е да превърне общинския имот в туристическа атракция, свързана с местното историческо наследство, като аранжира в сградата музейна сбирка „Балканци“, представяща приноса на троянци към историята.

В тази връзка, на приземния етаж ще бъдат премахнати преградните стени, изпълнени от гипсокартон, и бар плота в основната зала, както и камината на водна риза и изградения към нея димоотвод. Разрушават се стените в кухнята и прилежащите към тях масивни кухненски плотове и мивки, облицовани с керамика, като се отстраняват и съществуващите вентилационни системи и инсталации. Функционалното решение предвижда това помещение да се раздели на две с преградна стена от двуслоен гипсокартон на щендерна конструкция, като тази част към дъното е предвидена за съхранение на тежко обзавеждане – оръжейни реплики и макети. Всички останали зали на това ниво ще включват постоянна експозиция с историко-етнографски характер, включваща витрини с различни експонати, графични пана с информация, макрофотоси, а в зала 2 и зала 4 ще бъдат направени възстановки, съответно на окоп и бункер. Организирането на експозиционните площи и предвидените за целта оборудване и обзавеждане налагат изпълнението на строителни работи по стенните и подови покрития, съобразно предназначението на отделните зали, както и инсталационни работи по електрозахранване и осветяване на експозицията.

Предвидено е осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение чрез направата на подвижна (преместваема) рампа от олекотена метална конструкция.

В тази връзка, Сдружение „34-ти Пехотен троянски полк“, гр. Априлци, отправя настоящото обявление към Вас за участие в консултирането на инвестиционното намерение на сдружението, като се надява, че ще подкрепите направеното предложение.

Разчитаме на Вашето активно участие.

 

 

СДРУЖЕНИЕ „34-ТИ ПЕХОТЕН ТРОЯНСКИ ПОЛК“, ГР. АПРИЛЦИ