Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 351 / 23.03.2018 г., относно одобрен ПУП на поземлен имот с идентификатор 73198.86.201, находящ се в местност "Чолашкото", гр. Троян Печат Е-мейл
Новини - Заповеди
Вторник, 27 Март 2018 14:38

ЗАПОВЕД

№ 351/23.03.2018 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение К-4 от 22.06.2017 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч и решение № 1 от протокол № 4/21.02.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-57/05.12.2017 г. от Лъчезар Петров Лазаров

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 73198.86.201 в местност ,,Чолашкото“ по кадастралната карта на гр. Троян, заедно с приложените парцеларни планове на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. при обособена устройствена зона-„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Съществуващия транспортен достъп до имота не може да гарантира условия за ефективно пожарогасене, което да се има предвид при изготвяне на инвестиционния проект.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян