Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 695 / 05.06.2018 г. - ПУП ПРЗ за ЧИЗРП - Хедон ЕООД Печат Е-мейл
Новини - Заповеди
Понеделник, 11 Юни 2018 11:05

 

ЗАПОВЕД

№ 695/05.06.2018 г.

На основание  чл. 129, ал. 2, чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 7 от протокол № 11/16.05.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-28/14.05.2018 г. от „ХЕДОН“ ЕООД, гр. Троян

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот 73198.511.245, попадащ в УПИ 4119 „За предприятие за преработка на плодове за каши и сокове” в квартал „Ливадето“ на гр. Троян и обособяване на нов Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-245 „За производствена дейност и складова база” в нов кв. 424.

Устройствени показатели:  Зона – Пп; Застрояване – свободно; Плътност = max 80%;  Кинт = max 1,2; Озеленяване = min 20%.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Hedon.pdf)ИзтеглиПУП ПРЗ за ЧИЗРП - Хедон ЕООД1036 Kb