Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 1089/ 21.09.2018г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 26 Септември 2018 08:40

З А П О В Е Д

№ 1089/21.09.2018г.

 

На основание чл. 150, чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Решение № 6 от Протокол № 20 от 29.08.2018 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и заявление № ГА-05-15/28.08.2018 г. от Йоанна Маринова Радевска, гр. Троян


Р А З Р Е Ш А В А М


Изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот 73198.501.53, попадащ в парцел VІ-41 в кв. 219 по регулационния план на квартал „Велчевско“ на гр. Троян с цел отреждане на УПИ VІ-53 „За обществено обслужване”.

Да се представи становище на РИОСВ – Плевен за инвестиционно намерение.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

При необходимост да се проведат процедурите по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри преди представяне на проекта за одобряване.

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян