Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 1122/28.09.2018г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 02 Октомври 2018 08:01

З А П О В Е Д

№ 1122/28.09.2018г.

 

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 20 от 29.08.2018 г. на ОЕСУТ и Заявление с вх. № ГА-04-33/15.08.2018 г. от Мариян Стойков Данчев от град Троян

 

Р А З Р Е Ш А В А М


Изработването на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.514.583 и 73198.514.150 по кадастралната карта на гр. Троян с отреждане „За жилищно застрояване и обществено обслужване”.

Предложената задължителна линия на застрояване да се предвиди по самата северозападна граница на поземлен имот 73198.514.583, като се подскаже контактът със съседния поземлен имот 73198.514.148 по отношение на застрояването.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян