Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 1123/28.09.2018 г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 02 Октомври 2018 08:04

З А П О В Е Д

№ 1123/28.09.2018 г.

 

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 5 от Протокол № 20 от 29.08.2018 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и заявление № ГА-04-35/28.08.2018 г. от Алпер Хасан Керто от гр. Троян


Р А З Р Е Ш А В А М


Изработването на проект за Подробен устройствен - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) и Работен устройствен план (РУП) за допълващо застрояване на поземлен имот с идентификатор 73198.501.327, попадащ в парцел ІІ-488 и парцел ІХ-491 в кв. 11 по регулационния план на микрорайон „Север” на гр. Троян с цел обособяване на УПИ ІІ-327, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване“ с височина до 10 м. и УПИ ІХ-323, отреден „За жилищно строителство” с височина до 10 м., в които се предвижда и сключено застрояване със съседните парцели І „За жилищно строителство, магазини и трафопост”, ІІІ-487, VІІІ-492 и Х-490 – свързано в повече от два урегулирани поземлени имота при условията на чл. 113, ал. 2 от ЗУТ.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

При необходиност да се проведат процедурите по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

ДОНКА  МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян