Навигация

www.troyan.bg

ЗАПОВЕД № 1327/27.11.2018г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 27 Ноември 2018 09:31

З А П О В Е Д

№ 1327/27.11.2018г.

 

На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 18 от Протокол № 25 от 07.11.2018 г. на ОЕСУТ, становище на главния архитект на Общината и Заявление с вх. № ГА-04-50/06.11.2018 год. от Бонка Миховска

Р А З Р Е Ш А В А М

Изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имот с  идентификатор 73198.502.311, попадащ в парцел ХІХ-1931 в квартал 308 по регулационния план на ЦГЧ на град Троян, като се обособят УПИ ХІХ-311 и УПИ ХХ-311 отредени  „За жилищно строителство”.

Проектът да се изработи в необходимия обхват, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове с приложенията и другите нормативни актове по устройствено планиране.

Данните да се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

При необходимост да се проведат процедурите по чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри преди представяне на проекта за одобряване.

Изработването на ПУП да бъде за сметка на възложителя.

ОДОБРЯВАМ техническото задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ, съставено от възложителя.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед не подлежи на оспорване.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ /П/

И. Д. Кмет на община Троян

Зап. № 1292/19.11.2018 г.