Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Обяви
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Обяви Файлове: 16
Файла:
Обява - водовземане ВиК - дренаж - кв. Миревско

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-02-2019 11:22:30 Размер 498.5 KB Изтегляне 27

Инвестиционно предложение за гараж, покрит паркинг и складове - град Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-02-2019 11:22:14 Размер 385.93 KB Изтегляне 31

Инвестиционно предложение за жилищна сграда - с. Балабанско

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-02-2019 11:20:25 Размер 273.92 KB Изтегляне 29

Съобщение - водоснабдяване - минерална вода - Алфарезорт - Чифлик

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-02-2019 15:34:24 Размер 753.93 KB Изтегляне 42

Обява за санитарноохранителна зона - Белиш - каптиран извор Катанец

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-02-2019 15:32:26 Размер 12.41 KB Изтегляне 30

Обява за инвестиционно предложение - жилищна сграда - с. Балабанско

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-02-2019 15:29:31 Размер 418.49 KB Изтегляне 34

Обява от ЕТ "АГАПИ СТИЛ - МИНКО РУСКОВ" - Троян за инвестиционно предложение в град Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Построяване на цех за дървообработване и трафопост в град Троян

Дата 14-02-2019 19:02:00 Размер 450.5 KB Изтегляне 36

Обява от Делян Стоев за инвестиционно предложение в гр. Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Ново строителство на жилищна сграда

Дата 04-02-2019 18:52:49 Размер 600.53 KB Изтегляне 48

Обява от КАМ ООД за инвестиционно предложение в гр. Троян, с. Калейца

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-01-2019 18:55:34 Размер 260.98 KB Изтегляне 43

Обява от "А1 България" ЕАД за инвестиционно предложение в с. Чифлик

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-01-2019 18:46:03 Размер 769.93 KB Изтегляне 45

Уведомление с Изх.№ РД-99 / 14.01.2019 г. от "А1 България" ЕАД относно инвестиционно предложение

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2019 13:21:16 Размер 1.81 MB Изтегляне 68

Инвестиционно предложение за външно захранване на складова база и цех

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 03-01-2019 15:51:31 Размер 415.51 KB Изтегляне 93

Инвестиционно предложение: цех за месопреработване

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-01-2019 13:39:23 Размер 202 KB Изтегляне 89

Съобщение на Изпълнителна агенция по околна среда

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Троян за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци“, изпълняващо дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС „Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 05.10.2018 г. до 05.11.2018 г. в:

  1. Сградата на Община Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, стая 17, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Диляна Алипиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Таня Рогачева – главен експерт „Екология“, Община Троян, тел.: 0670/68017; 0878901879.

Дата 05-10-2018 17:36:59 Размер 28.83 KB Изтегляне 128

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ - ГР. ТРОЯН УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайни декоративни дървета, по повод искане с вх. № З-РД-380 / 14.05..2018 г. за обект: ул. „Стара планина“ № 2 град Троян.

 

На граница между имотите с идентификатори  73198.504.196 и 73198.504.195  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян (частна общинска собственост) административен адрес съответно ул. „Стара планина“ № 2 и ул. „П.Р. Славейков“ № 36, се намира декоративно дърво от вид:

 

- Обикновен смърч (Picea abies)

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

-  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян и Кметство Черни Осъм.

 

Общинска администрация

28.05.2018 г.

 

 

Дата 28-05-2018 02:00:00 Размер 15.93 KB Изтегляне 197

Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 

Дата 20-02-2017 18:14:08 Размер 5.46 MB Изтегляне 674