Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Обяви
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Обяви Файлове: 6
Файла:
Увеличаване на проектния капацитет на Клетки №1 и №2, респективно на общия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

Изтегляне 
Изтегляне

ОБЯВА


Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на Община Троян  за „Увеличаване на проектния капацитет на Клетки № 1 и № 2, респективно но общия капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 17.04.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

04.05.2018 г.                              Община Троян

Дата 04-05-2018 02:00:00 Размер 1.06 MB Изтегляне 20

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване

Изтегляне 
Изтегляне

Съобщение

 

На  основание  чл. 39, ал. 2, т. 2  от  НАРЕДБА № 3  за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване  и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване


съобщаваме:


Издадена е Заповед № РД-222/20.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на Санитарно-охранителна зона (СОЗ) около находище на минерална вода „Шипково“.

В Заповедта са определени ПОЯСИ   І  и  ІІ на Сондажи Л-1, Л-2, Л-36, Л-37, Л-28, ВКП-1 и КЕИ, както и забраните в тях.

Заповедта е публикувана на сайта на Община Троян  и  е на разположение на интересуващите се до 27.05.2018 година.

 

Община Троян

 

 

 

Дата 30-04-2018 11:17:28 Размер 8.44 MB Изтегляне 27

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Откриване на производство по издаване на разрешение за отсичане на 4 броя дълготрайни декоративни дървета, по повод искане на директора с вх. № Е-920 / 04.12.2017 г. за обект: Основно училище „Иван Хаджийски“, ул. „Христо Ботев“ № 210, гр. Троян.

Дата 06-03-2018 11:17:31 Размер 276.26 KB Изтегляне 60

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност (26.02.2018 г.)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-02-2018 19:08:21 Размер 15.05 KB Изтегляне 63

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-01-2018 16:38:48 Размер 212.59 KB Изтегляне 81

Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 

Дата 20-02-2017 18:14:08 Размер 5.46 MB Изтегляне 416