Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Обяви
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Обяви Файлове: 11
Файла:
Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 

Дата 20-02-2017 18:14:08 Размер 5.46 MB Изтегляне 641

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ - ГР. ТРОЯН УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайни декоративни дървета, по повод искане с вх. № З-РД-380 / 14.05..2018 г. за обект: ул. „Стара планина“ № 2 град Троян.

 

На граница между имотите с идентификатори  73198.504.196 и 73198.504.195  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян (частна общинска собственост) административен адрес съответно ул. „Стара планина“ № 2 и ул. „П.Р. Славейков“ № 36, се намира декоративно дърво от вид:

 

- Обикновен смърч (Picea abies)

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

-  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян и Кметство Черни Осъм.

 

Общинска администрация

28.05.2018 г.

 

 

Дата 28-05-2018 02:00:00 Размер 15.93 KB Изтегляне 172

Съобщение на Изпълнителна агенция по околна среда

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Троян за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци“, изпълняващо дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС „Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 05.10.2018 г. до 05.11.2018 г. в:

  1. Сградата на Община Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, стая 17, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Диляна Алипиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Таня Рогачева – главен експерт „Екология“, Община Троян, тел.: 0670/68017; 0878901879.

Дата 05-10-2018 17:36:59 Размер 28.83 KB Изтегляне 101

Инвестиционно предложение: цех за месопреработване

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-01-2019 13:39:23 Размер 202 KB Изтегляне 58

Инвестиционно предложение за външно захранване на складова база и цех

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 03-01-2019 15:51:31 Размер 415.51 KB Изтегляне 54

Уведомление с Изх.№ РД-99 / 14.01.2019 г. от "А1 България" ЕАД относно инвестиционно предложение

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2019 13:21:16 Размер 1.81 MB Изтегляне 35

Обява от "А1 България" ЕАД за инвестиционно предложение в с. Чифлик

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-01-2019 18:46:03 Размер 769.93 KB Изтегляне 22

Обява от КАМ ООД за инвестиционно предложение в гр. Троян, с. Калейца

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-01-2019 18:55:34 Размер 260.98 KB Изтегляне 24

Обява от Делян Стоев за инвестиционно предложение в гр. Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Ново строителство на жилищна сграда

Дата 04-02-2019 18:52:49 Размер 600.53 KB Изтегляне 22

Обява от "ГЕНКОВСКИ" ООД за инвестиционно предложение в с. Орешак

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Модернизиране на предприятие за производство на корнизи в с. Орешак

Дата 05-02-2019 18:58:50 Размер 1.26 MB Изтегляне 13

Обява от ЕТ "АГАПИ СТИЛ - МИНКО РУСКОВ" - Троян за инвестиционно предложение в град Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Построяване на цех за дървообработване и трафопост в град Троян

Дата 14-02-2019 19:02:00 Размер 450.5 KB Изтегляне 13