Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Обяви
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Обяви Файлове: 15
Файла:
ОБЯВА ЧЕЗ - 20,09,2018Г.

Изтегляне 
Изтегляне

ОБЯВА


Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за  Външно ел. захранване с кабелна линия 1 kV и въздушна кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в ПИ с идентификатор по КККР 73198.506.630,УПИ III-630 и жилищна сграда в ПИ с идентификатор по КККР 73198.506.691, УПИ VI-691, кв.191, по плана на гр. Троян, /ул. „Лъгът“/ Община ТРОЯН

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 05.10.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

20.09.2018 г.                              Община Троян

Дата 25-09-2018 15:40:48 Размер 68 KB Изтегляне 0

Относно инвестиционно предложение за изграждане на обект „Монтаж на нова линия за производство на дървесни пелети в съществуваща промишлена сграда с идентификатор 73198.506.424.9. в гр. Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Обява до заинтересованите лица и общественост


 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„КЕРАМОПЛАСТ“ ЕООД

/седалище и адрес на управление: гр. Троян 5600, ул. Вежен 61/

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект „Монтаж на нова линия за производство на дървесни пелети в съществуваща промишлена сграда с идентификатор 73198.506.424.9. в гр. Троян, общ. Троян.“

Местоположението на бъдещата ИНВЕСТИЦИЯ е на територията на гр. Троян (Попешка), община Троян, област Ловеч - промишлена сграда в ПИ 73198.506.424

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти Дочо Христов Донковски, гр. Троян 5600, ул. Вежен 61,0895 414188

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен - 5800, ул. “Александър Стамболийски“ № 1 А, Централна поща П.К. 35, e-mail: office@riew-pleven.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

Дата 31-07-2018 11:40:04 Размер 190.54 KB Изтегляне 35

ОБЯВА ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД - 06,08,2018Г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 06-08-2018 14:27:24 Размер 798.25 KB Изтегляне 49

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ - С. БЕЛИШ УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 броя дълготрайни декоративни дървета, по повод искане  на кмета на с. Белиш с вх. № РД-1420 / 16.05.2018 г. за обект: улица  „Стара планина”, с. Белиш.

В с. Белиш в имот с идентификатор 03558.300.520 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш (публична общинска собственост), срещу имоти с административни номера : 195 и 199, се намират декоративни дървета от следните видове:

- Гигантска секвоя (Sequoiadendron giganteum)

- Обикновен смърч (Picea abies)

Общо: 2 броя декоративни дървета

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

-  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян.

 

Общинска администрация

01.06.2018 г.

Дата 01-06-2018 02:00:00 Размер 25.5 KB Изтегляне 75

ОБЯВА-Орешак

Изтегляне 
Изтегляне

ОБЯВА


Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за Външно ел. захранване с кабелна линия 1 kV и въздушна кабелна линия 1 kV за охрана и осветление в ПИ с идентификатор 53707.504.425, ул."Иван Павлов", с. Орешак, Общ. ТРОЯН

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 20.06.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

06.06.2018 г.                              Община Троян

Дата 06-06-2018 02:00:00 Размер 25 KB Изтегляне 75

ОБЯВА-Алдишки рът

Изтегляне 
Изтегляне

ОБЯВА


Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за Външно ел. захранване с кабелна линия 1 kV на съществуващ офис в ПИ с идентификатор 73198.26.37 по КККР на гр.Троян, УПИ I-026037 „За автосервиз“, местн. „Алдишки рът“ Общ. ТРОЯН

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 20.06.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

06.06.2018 г.                              Община Троян

Дата 06-06-2018 02:00:00 Размер 25 KB Изтегляне 79

ОБЯВА-Търнето

Изтегляне 
Изтегляне

ОБЯВА


Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за Външно ел. захранване с кабелна линия 1 kV за охрана и осветление в ПИ с идентификатор 73198.26.37 по КККР на гр.Троян, местн. „Търнето“ Общ. ТРОЯН

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 20.06.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

06.06.2018 г.                              Община Троян

 

Дата 06-06-2018 02:00:00 Размер 25 KB Изтегляне 79

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ - ГР. ТРОЯН УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2

Изтегляне 
Изтегляне

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайни декоративни дървета, по повод искане с вх. № З-РД-380 / 14.05..2018 г. за обект: ул. „Стара планина“ № 2 град Троян.

 

На граница между имотите с идентификатори  73198.504.196 и 73198.504.195  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян (частна общинска собственост) административен адрес съответно ул. „Стара планина“ № 2 и ул. „П.Р. Славейков“ № 36, се намира декоративно дърво от вид:

 

- Обикновен смърч (Picea abies)

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

-  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян и Кметство Черни Осъм.

 

Общинска администрация

28.05.2018 г.

 

 

Дата 28-05-2018 02:00:00 Размер 15.93 KB Изтегляне 80

ОБЯВА-Радова-лъка

Изтегляне 
Изтегляне

ОБЯВА


Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за Външно ел. захранване с кабелна линия 1 kV и въздушна кабелна линия 1 kV на пункт за изваряване на плодови джибри за услуга на населението в ПИ с идентификатор 73198.70.17 по КККР, местн."Радова лъка", гр. Троян, Общ. ТРОЯН

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 20.06.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

06.06.2018 г.                              Община Троян

Дата 06-06-2018 02:00:00 Размер 25 KB Изтегляне 81

Уведомление за отсичане на дървета

Изтегляне 
Изтегляне

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 5 броя дълготрайни декоративни дървета, по повод искане от собствениците на имот с административен адрес гр.Троян, ул.“Неофит Бозвели“ № 16 за обект: Поземлен имот с идентификатор 73198.505.134 по КККР на гр.Троян, представляващ парцел I „За туристически и спортен комплекс“ в кв.88  по регулационния план на гр. Троян, частна общинска собственост.

В описания имот (частна общинска собственост), находящ се на административен адрес гр.Троян, ул. „Неофит Бозвели“, южно от двора на църквата - православен храм „Св.Петка Параскева“ има 16 броя иглолистни дървета от вид: Черен бор (Pinus nigra). Най-близо растящи до жилищната сграда (от7,50 м до 9 м) са група от пет броя иглолистни дървета, които са предложени за отсичане.

Черен бор (Pinus nigra) - общо 5 броя

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

-  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян и Кметство Черни Осъм.

 

Общинска администрация

13.06.2018 г.

 

 

Дата 13-06-2018 16:08:31 Размер 16.49 KB Изтегляне 81

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване

Изтегляне 
Изтегляне

Съобщение

 

На  основание  чл. 39, ал. 2, т. 2  от  НАРЕДБА № 3  за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване  и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване


съобщаваме:


Издадена е Заповед № РД-222/20.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на Санитарно-охранителна зона (СОЗ) около находище на минерална вода „Шипково“.

В Заповедта са определени ПОЯСИ   І  и  ІІ на Сондажи Л-1, Л-2, Л-36, Л-37, Л-28, ВКП-1 и КЕИ, както и забраните в тях.

Заповедта е публикувана на сайта на Община Троян  и  е на разположение на интересуващите се до 27.05.2018 година.

 

Община Троян

 

 

 

Дата 30-04-2018 11:17:28 Размер 8.44 MB Изтегляне 116

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност (26.02.2018 г.)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-02-2018 19:08:21 Размер 15.05 KB Изтегляне 130

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Откриване на производство по издаване на разрешение за отсичане на 4 броя дълготрайни декоративни дървета, по повод искане на директора с вх. № Е-920 / 04.12.2017 г. за обект: Основно училище „Иван Хаджийски“, ул. „Христо Ботев“ № 210, гр. Троян.

Дата 06-03-2018 11:17:31 Размер 276.26 KB Изтегляне 138

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-01-2018 16:38:48 Размер 212.59 KB Изтегляне 156

Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 

Дата 20-02-2017 18:14:08 Размер 5.46 MB Изтегляне 513