Начало Документация - категории Екология Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ - С. БЕЛИШ УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ - С. БЕЛИШ УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 броя дълготрайни декоративни дървета, по повод искане  на кмета на с. Белиш с вх. № РД-1420 / 16.05.2018 г. за обект: улица  „Стара планина”, с. Белиш.

В с. Белиш в имот с идентификатор 03558.300.520 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белиш (публична общинска собственост), срещу имоти с административни номера : 195 и 199, се намират декоративни дървета от следните видове:

- Гигантска секвоя (Sequoiadendron giganteum)

- Обикновен смърч (Picea abies)

Общо: 2 броя декоративни дървета

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

-  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян.

 

Общинска администрация

01.06.2018 г.
Данни

Размер 25.5 KB
Тегления 56
Създаден 01-06-2018 02:00:00
Променено на 11-06-2018 16:03:15

Изтегляне