Начало Документация - категории Екология Обяви Уведомление за отсичане на дървета

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Уведомление за отсичане на дървета

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 5 броя дълготрайни декоративни дървета, по повод искане от собствениците на имот с административен адрес гр.Троян, ул.“Неофит Бозвели“ № 16 за обект: Поземлен имот с идентификатор 73198.505.134 по КККР на гр.Троян, представляващ парцел I „За туристически и спортен комплекс“ в кв.88  по регулационния план на гр. Троян, частна общинска собственост.

В описания имот (частна общинска собственост), находящ се на административен адрес гр.Троян, ул. „Неофит Бозвели“, южно от двора на църквата - православен храм „Св.Петка Параскева“ има 16 броя иглолистни дървета от вид: Черен бор (Pinus nigra). Най-близо растящи до жилищната сграда (от7,50 м до 9 м) са група от пет броя иглолистни дървета, които са предложени за отсичане.

Черен бор (Pinus nigra) - общо 5 броя

 

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

-  Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: postbox@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян и Кметство Черни Осъм.

 

Общинска администрация

13.06.2018 г.

 

 
Данни

Размер 16.49 KB
Тегления 60
Създаден 13-06-2018 16:08:31
Променено на 13-06-2018 16:15:17

Изтегляне