"Центърът за административно обслужване" /ЦАО/ е разположен на партерен етаж където, се извършват всички видове административни и технически услуги, разпределени в няколко гишета.

За повече информация кликнете върху избрания от Вас слайдер. 

Гише – „Каса” и „ТСУ, кадастър и регулация“

 • извършва се „Комплексно административно обслужване на населението“, спазвайки разпоредбите на АПК /в сила от 25 март 2015 г./;
 • обслужват се физически и юридически лица, служители на общината в сферата на “ТСУ, кадастър и регулация”, приемане на  оферти за участие в приватизационни конкурси, търгове, обществени поръчки, връчване на готовите документи срещу подпис. Изчисляване на такси и цени на услуги в областта на „ТСУ, кадастър и регулация“;
 • сканира се входяща и изходяща кореспонденция. Създава се електронен архив;
 • работи се с Географската информационна система на Община Троян;
 • приемат се такси и цени на услуги, определени с Наредбата на Общински съвет – Троян за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, наеми на общински имоти, реклами, глоби по наказателни постановления, цени на тръжна документация, оформяне и копиране на тръжна документация.
 • при необходимост се обслужват физически и юридически лица, служители на Община Троян, в сферата на „Общинска собственост и икономика“, „Образование, култура, социални и младежки дейности“;
 • при необходимост се приемат заявления на физически и юридически лица на гише „Гражданско състояние“;
 • извеждат се, сканират се и се предават се готовите документи на гражданите. 

 

Гише – „Обслужване на бизнеса”

 • Подават се заявления за извършване на услуга на бизнеса, като служителя предвижва цялата преписка, следи за сроковете на изпълнение и уведомява подателя за движението на преписката. Получават се готовите документи.

 

Гише – „Гражданско състояние” и „Общинска собственост и икономика“

 • извършва се „Комплексно административно обслужване на населението“, спазвайки разпоредбите на АПК /в сила от 25 март 2015 г./;
 • обслужват се физически и юридически лица, служители на община Троян, в сферата на „Гражданско състояние“. Работи се с деловодна система „Акстър деловодство“, като се обработват всички преписки – входящи и изходящи в съответното направление. Издават се всички видове документи, свързани с гражданското състояние на лицата. Съставят се актове по гражданско състояние;
 • обслужват се физически и юридически лица, служители на Община Троян, в сферата на „Общинска собственост и икономика“, „Образование, култура, социални и младежки дейности“. Приемат се  оферти за участие в приватизационни конкурси, търгове, обществени поръчки, връчване на готовите документи срещу подпис.  Приемане на заявления за услуги в областта на общинската собственост, търговията и туризма, приключване, сканиране и връчване на готови документи на заявителите;
 • сканира се  входяща и изходяща кореспонденция. Създаване на електронен архив;
 • получават се такси и цени на услуги, определени с Наредбата на Общински съвет – Троян за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, наеми на общински имоти, реклами, глоби по наказателни постановления, цени на тръжна документация, оформяне и копиране на тръжна документация;
 • регистрират, обработват, изготвят и връщат на заявителя, услугите, подадени чрез портала за електронни услуги в сайта на Община Троян, в сферата на гражданското състояние;
 • при необходимост се обслужват физически и юридически лица, служители на общината в сферата на “ТСУ, кадастър и регулация”, изчисляване на такси и цени на услуги в областта на „ТСУ, кадастър и регулация“ и получаване на таксите и цените за същите услуги;
 • приемат се при необходимост заявления за извършване на услуга на бизнеса, като преписката се придвижва от служителя, следи се за сроковете на изпълнение и се уведомява подателя за движението на преписката;
 • използва се Географска информационна система на община Троян за справки.

 

Гише – „Деловодство”

 • извършва се „Комплексно административно обслужване на населението“, спазвайки разпоредбите на АПК /в сила от 25 март 2015 г./;
 • приемат, регистрират и сканират входящата кореспонденция на община Троян, получена чрез различните канали за достъп, като я резолира и предава за изпълнение на отделите и дирекциите в администрацията за изпълнение;
 • извеждат и сканират текущата кореспонденция от всички отдели и дирекции в общинската администрация;
 • обслужват се физически и юридически лица, служители на община Троян, в сферата на „Гражданско състояние“. Работи се с деловодна система „Акстър деловодство“, като се обработват всички преписки – входящи и изходящи в съответното направление. Издават се всички видове документи, свързани с гражданското състояние на лицата. Съставят се актове по гражданско състояние.

 

Гише – „Куриер”

 • подготвя се и се изпраща изходящата кореспонденция на общинската администрация, при възлагане се носи на съответния получател срещу подпис;
 • комплектоват се наказателни постановления, издадени от общинска администрация - Троян и се разнасят на гражданите;
 • при необходимост се обслужват физически и юридически лица, като се регистрира документооборота /входящи документи, вътрешното им движение и изходящи документи/. Сканира се входяща и изходяща кореспонденция;
 • при необходимост се обслужват служителите на общинска администрация, като регистрират документооборота /входящи документи, изходящи документи, сканира входяща и изходяща кореспонденция, и отразява в контролните карти на програмен продукт „Акстър деловодство“ информация, съгласно резолюциите на документите от кмет, зам.-кметове, секратар, директори на дирекции и началници на отдели. Приключва документи, след извеждане на преписката, сканиране или след резолюция за приключване.

Последно качени

2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч