Прилагане на принципа на комплексното административно обслужване!

При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Община Троян, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Последно качени

2017-01-31
Категория: Документи
2017-01-10
Категория: Административни услуги "Реклама"-КАУ
2017-01-10
Категория: Административни услуги "Кадастър"-КАУ
2017-01-10
Категория: Административни услуги "Кадастър"-КАУ
2017-01-10
Категория: Административни услуги ''Зелена система''-КАУ