Начало Кариери Община Троян обявява Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян обявява Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян Печат Е-мейл
Сряда, 09 Ноември 2016 12:00

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.27б от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, Решение №280/27.10.2016 г. на Общински съвет – Троян и Заповед №1384/07.11.2016 г. на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян, при следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:

 1. да са завършили висше образование с придобита образователно квалификационна степен магистър с професионално направление: „Водоснабдяване и канализация”, „Строителство”, “Икономика” или “Право”;
 2. да притежават най-малко пет години трудов стаж по специалността, от които най-малко три години във ВиК сектора;
 3. да имат най-малко три години управленски стаж, като ръководители съгласно Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите в малко, средно, голямо предприятие или в публичния сектор.
 4. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления  от общ характер, освен ако са реабилитирани;

II. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. Представяне на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период;
 3. Събеседване с кандидата.

III. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Автобиография;
 3. Копие на диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен “магистър”;
 4. Справка за трудовия стаж и професионалния опит, придружена със заверени копия на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Бизнес програма за развитие и дейността на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян, за тригодишен период и всяка година поотделно, съдържаща конкретн икономически показатели, чието изпълнение следва да се осигури, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, финансови задължения, инвестиции и др.: разработка за организационната и управленска структура и численост на дружеството. Програмата се представя се в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.

IV. Място и срок за подаване на документи.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т.III, се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 часа на 02.12.2016 г. в информационния център на Община Троян, ;

V. Място и срок за получаване на информация:

Документи относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, отчет за приходите и разходите за 2015 г. и за отчетните тримесечия на 2016 г. се предоставят до 16.00 часа на 02.12.2016 г., в стая №2 или №24 в общинската администрация.

Информация относно темите, предмет на събеседването се предоставя, до 17.00 часа на 02.12.2016 г. в Общинска администрация – Троян, стая №2 или №24;

VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе на 05.12.2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала на Община Троян – III етаж.

В случай, че в деня на провеждане на конкурса не може да бъде проведено събеседването с кандидатите, същото ще се извърши на 06.12.2016 г.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Obyavlenie-ViK-2016.doc)Изтегли обявлението в *.doc файлКонкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на “В и К - Стенето” – ЕООД, гр. Троян34 Kb