Начало Кариери Обявяване на конкурс за длъжността Главен експерт “Пътна инфраструктура” към Отдел ”Строителство и инженерна инфраструктура ”

Навигация

www.troyan.bg

Обявяване на конкурс за длъжността Главен експерт “Пътна инфраструктура” към Отдел ”Строителство и инженерна инфраструктура ” Печат Е-мейл
Сряда, 22 Ноември 2017 08:38

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1 На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

и Заповед № 1451 от 17.11.2017 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


 

1. За длъжността – Главен експерт “Пътна инфраструктура” към Отдел ”Строителство и инженерна инфраструктура ”- по служебно правоотношение.

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

-   степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Бакалавър“

-   професионален опит – 2 години, съгласно КДА

-   рангІV младши

-   компютърна компетентност

 

3. Начинът  за провеждане на конкурса  е:

-     решаване на тест и интервю

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

-   Заявление за участие в конкурса;

-   Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

-   Копие от документа за завършено висше техническо образование – строителен инженер, за предпочитане специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ –  с придобита минимална образователна квалификационна степен “Бакалавър”.

-   Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;

-   Документ за придобита компютърна компетентност;

-   Копие на лична карта;

-   Свидетелство за съдимост.

 

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 8 на Общинска администрация-гр.Троян.

 

6. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация-гр.Троян в срок от 22.11.2017 година до 04.12.2017  година.


7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото на Общинска администрация /при входа на общината/.

 

8. Основната цел на длъжността е да съдейства за реализиране на стратегията за развитие на пътната инфраструктура в общината.

 

9. Минималният размер на основната заплата за длъжността Главен експерт „Пътна инфраструктура” е 460 лв., съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от  26.06.2012  година.

 

КМЕТ:

/ ДОНКА МИХАЙЛОВА /