Начало Кариери Обявяване на конкурс за длъжността Старши експерт “Счетоводство” към Отдел ”Счетоводство”

Навигация

www.troyan.bg

Обявяване на конкурс за длъжността Старши експерт “Счетоводство” към Отдел ”Счетоводство” Печат Е-мейл
Сряда, 22 Ноември 2017 08:54

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1 На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

и Заповед № 1453 от 17.11.2017 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността – Старши експерт “Счетоводство” към Отдел ”Счетоводство”- по служебно правоотношение.

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

-   степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Бакалавър“

-   професионален опит – 1 година, съгласно КДА

-   рангV младши

-   компютърна компетентност

 

3. Начинът  за провеждане на конкурса  е:

-     решаване на тест и интервю

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

-   Заявление за участие в конкурса;

-   Декларация по чл.17, ал.2,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

-   Копие от документа за завършено висше образование – икономическа специалност, с минимална образователна квалификационна степен „Бакалавър“

-   Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;

-   Документ за придобита компютърна компетентност;

-   Копие на лична карта;

-   Свидетелство за съдимост.

 

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 8 на Общинска администрация-гр.Троян.

 

6. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация-гр.Троян в срок от 22.11.2017 година до 04.12.2017  година.

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото на Общинска администрация /при входа на общината/.

 

8. Основната цел на длъжността е контрол и осчетоводяване на входящи документи за разплащане с доставчици; пълно и достоверно отразяване в счетоводната система на общината на бюджетните показатели, свързани с поемане  на задължения за разходи /поети задължения по договори-наличности; възникнали ангажименти за разходи;  реализирани ангажименти и нови задължения за разходи/.

 

9. Минималният размер на основната заплата за длъжността Старши експерт „Счетоводство” е 460 лв., съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от  26.06.2012  година.

 

КМЕТ:

/ ДОНКА МИХАЙЛОВА /