Начало Кариери Обявяване на конкурс за длъжността – „Юрисконсулт“ в отдел „Правно и административно обслужване“ - по служебно правоотношение

Навигация

www.troyan.bg

Обявяване на конкурс за длъжността – „Юрисконсулт“ в отдел „Правно и административно обслужване“ - по служебно правоотношение Печат Е-мейл
Вторник, 12 Март 2019 16:49

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  249 от  08.03.2019 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

1. За длъжността – „Юрисконсулт“ в отдел „Правно и административно обслужване“ - по служебно правоотношение

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

  • степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Магистър”
  • професионален опит – не се изисква
  • рангV-ти младши

3. Начинът  за провеждане на конкурса  е:

  • решаване на тест и интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

  • Заявление за участие в конкурса;
  • Декларация  по чл.17, ал.2 ,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Копие от документа за завършено висше образование с придобита квалификационна степен “Магистър”, специалност „Право“;
  • Копие от Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  • Документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL и документи удостоверяващ продължителността на професионалния опит – по преценка на кандидата;

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и  задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация-гр.Троян

6. Документите следва да бъдат представени в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация-гр.Троян  от 13.03.2019 година до 25.03.2019  година.

7. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок от 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Троян, както и на електронната й страница.

8. Основната цел на длъжността е осигуряване на правно обслужване на Община Троян, чрез даване на устни и писмени становища, съгласуване на заповеди и договори и осъществяване на процесуално представителство.

9. Размерът на основната заплата за заемане на длъжността се определя съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 година.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян