Обявление за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян Печат
Вторник, 04 Февруари 2020 14:05

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, чл.4 и чл.5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 145 от 03.02.2020 г. на кмета на Община Троян, Община Троян

ОБЯВЯВА

 

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян при следните условия:

 

I. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

 1. придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
 2. най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
 3. да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

II. Начин за провеждане на подбора:

 1. преглед на представените от кандидатите необходими документи;
 2. интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.

III. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:

 1. писмено заявление по образец, за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет на Община Троян, приложение № 1;
 2. подробна професионална автобиография;
 3. декларация по образец от лицето, за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в друг одитен комитет), приложение № 2;
 4. копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
 5. копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);
 6. копия на сертификати, удостоверения, дипломи и други за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива).

IV. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в сградата на Община - Троян на адрес: гр. Троян, пл. “Възраждане” № 1, Център за административно обслужване, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община Троян“, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 30 дневен срок от публикуването на обявлението на интернет страницата на Община Троян.

До участие в подбора се допускат кандидати, които са представили всички изискуеми документи в определения срок.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

V. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Община Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1.

VI. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: възнаграждението на външен член на одитния комитет, за участие в заседанията на одитния комитет е съгласно чл.18, ал.9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

VII. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Община Троян в секция „Кариери“ (http://www.troyan.bg/kariera.html), както и на информационните табла на входа на сградата на Община Троян - гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са публикувани на интернет страницата на Община Троян в секция „Кариери“.

 

 

Донка Михайлова,

Кмет на Община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Obyavlenie.pdf)ИзтеглиОбявление за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян325 Kb
Изтегляне на файла (Zaiavlenie_po_cl_6.docx)ИзтеглиПриложение №1 Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет13 Kb
Изтегляне на файла (Declr_po_cl_6.docx)ИзтеглиПриложение №2 Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор13 Kb