Навигация

www.troyan.bg

Коронавирус Covid-19

Телефони за въпроси и отговори към РЗИ гр. Ловеч относно Коронавирус COVID-19

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч,

телефон за контакт в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

http://www.rzi-lovech.bg/

Информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 26 Март 2020 16:53

Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г.

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

  • полагане на труд в населеното място;
  • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
  • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
  • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
  • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-rd-01-153-MZ.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването147 Kb
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Заповед № РД-01-152 от 25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 26 Март 2020 16:48

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в прикачения файл!

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-rd-01-152-mz.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-152 от 25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването61 Kb
 
Заповед № 441 от 25.03.2020 г., с която се Актуализира Заповед № 406 от 18.03.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 26 Март 2020 16:15

ЗАПОВЕД

№ 441

гр. Троян, 25.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ

АКТУАЛИЗИРАМ Заповед № 406 от 18.03.2020 г., както следва

I. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за периода на обявеното извънредно положение, както следва:

1. Вътрешноградските линии, да се изпълняват съгласно празнично разписание - 11 курса дневно.

2. Междуселищните линии, да се изпълняват:

Троян – Черни Осъм МР /06-02/, /06-03/, /06-09/, /06-11/ и /06-13/;

Троян – Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;

Троян – Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;

Троян – Калейца МР /10-01/ и /10-09/;

Троян – Белиш МР /08-01/ и /08-02/;

3. Преустановяват изпълнение следните линии:

Троян – Г. Желязна МР /02-01/ и /02-07/;

Плевен – Троян МР /11101/;

Ловеч – Троян МР /6101/ и /6106/.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян.

Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица, както и на автогара – гр. Троян за сведение и изпълнение.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/
Кмет на Община Троян


 
Заповед № 440 от 25.03.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 25 Март 2020 16:01

 

ЗАПОВЕД

№ 440 / 25.03.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА и въведеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., във връзка със Заповеди № РД-01-124/13.03.2020г. и № РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

  1. За периода от 13 март 2020 г. до отпадане на извънредното положение на територията на Република България, да не се начисляват постоянните такси за посещение на детски градини и ясли поради преустановяване на дейността им.
  2. Директорите на общинските детски градини и детската ясла да предприемат необходимите мерки за уреждане на трудовоправните отношения с персонала, в съответствие с Кодекса на труда и Колективния трудов договор.
  3. Да се ограничи достъпът на граждани до дворните пространства на детските градини, детската ясла и училищата.
  4. Временно прекратявам услугата детска млечна кухня до второ нареждане, като заверените и платени талончета важат за първия работен ден.

Въведените с настоящата заповед ограничения важат за срока на въведеното извънредно положение, освен ако не е посочено друго.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на детските градини, детската ясла и училищата на територията на Община Троян за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Розалина Русенова - Зам.-кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на Община Троян


 
Заповед № 432 от 24.03.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 24 Март 2020 17:18

ЗАПОВЕД

№ 432

гр. Троян, 24.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

ДОПЪЛВАМ Заповед № 395/16.03.2020 г., като се създават нови т. 4 - 7 със следния текст:

4. Забранява се работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени общинска и частна собственост. Собствениците на горепосочените се задължават да ограничат достъпа до тях.

5. Забранява се предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати, разположени на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

6. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват  принудително.

7. Ръководителите на банкови клонове стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

 

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на Интернет страницата на Община Троян, да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници за изпълнение и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Зам.-кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


 
Троянски фирми дариха предпазни средства на Община Троян за справяне с разпространението на коронавирус Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Понеделник, 23 Март 2020 18:08

Три троянски фирми дариха предпазни средства в борбата с разпространението на коронавирус COVID-19. „Троянският бизнес е част от новата индустрия за производство на предпазни средства и дезинфекционни материали”, коментира кметът Михайлова в профила си в социалната мрежа Фейсбук. „Гъвкавостта и бързината му са надежда за по-бързо излизане от икономическата криза, която ни очаква“, допълни още тя. Кметът Донка Михайлова изпрати благодарствени адреси на фирмите „Калинел“ ЕООД, Универсалстроий“ ООД и „Доверие – ГРИЖА“ ЕАД за това, че дариха едни от първите си изделия на Община Троян в интерес на здравето на троянци.

Много доброволци са в комуникация с Община Троян и в готовност при възникване на потребност да подпомогнат възрастни хора със закупуване на хранителни продукти или лекарства. Община Троян продължава да набира и доброволци сред бившите служители на МВР, МО и Пожарна безопасност и защита на населението, във връзка с постоянната потребност от упражняване на ефективен контрол върху заповедите на Националния и Общински щабове за ограничаване на разпространението на коронавирус и последователните усилия на общинското ръководство за опазване на здравето на жителите.

Изказваме благодарности на всички, които се отзовават на инициативата!

 
Община Троян започна седмицата с конферентни аудио и видео разговори, като намали драстично срещите на място Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Понеделник, 23 Март 2020 12:22

Общинската администрация започна работната седмица с нов метод на работа, с цел максимално ограничаване на служителите, които работят на място в администрацията.

Седмицата стартира с аудио и видеоконферентни връзки, чрез които се проведоха оперативките на ръководния екип и в звената за разпределяне на задачите за седмицата. Част от служителите са в отпуск, част от състава работи по метода „хоум офис“ (работа от вкъщи), като се поставят задачи, за които служителите дават отчет за извършената работа, а други продължават работата си на място в администрацията, с цел гарантиране на административните услуги. „Крайно необходимо е и в администрацията да намалим до възможното броя на служителите, които работят на място, в интерес на здравето и на служителите, и на посетителите“, коментира по време на оперативката кметът Михайлова.

Временният оперативен щаб също е в непрекъснат контакт както чрез конферентни връзки, така и с телефонни разговори.

На проведената аудио-конферентна връзка (23.03.2020 г.), управителят на ОП „Комунални услуги“ Елеонора Тотева коментира, че продължава извършването на сметосъбирането, а предприятието е в готовност и за снегопочистване, с оглед времето. Има наличности и на сол. След приключване на валежите ще продължи обработването на улици и терени с препарат за дезинфекция. От препаратите за дезинфекция, с които в последните дни бяха обработвани улици и терени в града, има все още наличност, която ще стигне за основните улици в града и за места, които се посещават от повече хора. Заявени са нови количества дезинфектант. Предстои да започне организацията за цялостното пролетно почистване в града, която изисква по-голям ресурс от хора и работа на терен в продължение на поне месец и половина. Кметът благодари на ангажираните в почистването на града, които през изминалите дни бяха мобилизирани и активни.

Напомняме, че заседание на Общински съвет-Троян няма да има за неопределено време.

 
Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 22 Март 2020 16:32

Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването относно допълване на т. 1, част 1 от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.

С текста на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-144.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването464 Kb
 
Община Троян обозначи площите за обществено ползване, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 22 Март 2020 16:13

С цел ограничаване на възможностите за контакти и евентуално предаване на вируси, министърът на здравеопазването забрани посещението на открити площи. Съгласно текста на заповедта от 00.00 ч. на 21.03.2020 г. „Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площади и съоръжения на открити и закрити обществени места.“

Площите за обществено ползване в Троян вече са обозначени със забранителни табели, съгласно Заповед № РД-01-143/ 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Община Троян постави табели в градинките при: детски съоръжения ул. „Амбарица“, детски съоръжения ж.к. „Христо Смирненски“, зелени площи детска градина „Василевско“, зелени площи срещу бензиностанция Петрол, детска площадка до СУ „Св. Климент Охридски“, детска площадка до Дим такси, стадион „Чавдар“, зелени площи на Вила Ванна, детска площадка до бившето лятно кино, зелени площи до надлеза на гарата, парк „Къпинчо“, зелени площи до НУПИ „Проф. Венко Колев“, зелени площи в кв. Черногор, зелени площи кв. Буковец, детски съоръжения бл. „Машстрой“ 1, зелени площи при бл. Олимп, детска площадка ж.к. Младост, детска площадка кв. Велчевско, зелени площи над санаториума, ул. „Захари Зограф“.

Молим всички жители на общината да се съобразяват с разпоредбите на Министерство на здравеопазването! Благодарим Ви, че сте отговорни към своето здраве и здравето на Вашите близки!

[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Събота, 21 Март 2020 17:42

За гражданите, които искат да се регистрират по настоящ адрес, с цел спешно пътуване, Община Троян има готовност за реакция в неделния ден. Заявка следва да бъде направена на тел. 0670/6-80-50.

Ако ви се налага да пътувате през КПП-та на областните градове е добре да ползвате тази декларация:

[ВИЖ В САЙТА НА МВР]

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

страница 6 от 10