Заповед № 440 от 25.03.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 25 Март 2020 16:01

 

ЗАПОВЕД

№ 440 / 25.03.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА и въведеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., във връзка със Заповеди № РД-01-124/13.03.2020г. и № РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

  1. За периода от 13 март 2020 г. до отпадане на извънредното положение на територията на Република България, да не се начисляват постоянните такси за посещение на детски градини и ясли поради преустановяване на дейността им.
  2. Директорите на общинските детски градини и детската ясла да предприемат необходимите мерки за уреждане на трудовоправните отношения с персонала, в съответствие с Кодекса на труда и Колективния трудов договор.
  3. Да се ограничи достъпът на граждани до дворните пространства на детските градини, детската ясла и училищата.
  4. Временно прекратявам услугата детска млечна кухня до второ нареждане, като заверените и платени талончета важат за първия работен ден.

Въведените с настоящата заповед ограничения важат за срока на въведеното извънредно положение, освен ако не е посочено друго.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на детските градини, детската ясла и училищата на територията на Община Троян за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Розалина Русенова - Зам.-кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на Община Троян