Начало Местни приходи Сроковете за внасяне с 5 на сто отстъпка на местните данъци и такси

Навигация

www.troyan.bg

Сроковете за внасяне с 5 на сто отстъпка на местните данъци и такси Печат Е-мейл
Отдели - Местни приходи
Понеделник, 29 Март 2010 12:58

ОБЩИНА ТРОЯН
ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ”


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми Граждани и Ръководители на предприятия,
Уведомяваме Ви:

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси сроковете за внасяне на задълженията  за 2011г. са следните:

  • данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината,за която е дължим.На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
  • данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината,за която е дължим.На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
  • патентен данък плащане на четири вноски:

За първо тримесечие  – до 31януари

За второ тримесечие – до 30 април

За трето тримесечие  – до 31юли

За четвърто тримесечие  – до 31октомври


Заплащането може да се извърши в брой на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/, в кметствата по селата  и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по следната сметка [виж тук]


Заплащането на дължимите местни данъци и такси,може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Отдел “Местни приходи” е с работно време от 8,00 – 17,30 часа, без прекъсване.

Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за основно жилище и за леки автомобили с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.

НОВО! Лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.