Начало Местни приходи Декларации по ЗМДТ

Навигация

www.troyan.bg

Декларации по ЗМДТ Печат Е-мейл
Отдели - Местни приходи
Сряда, 16 Март 2016 16:02

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (ЗМДТ)


I. Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти

1. Кой и кога подава декларация?

 • Собствениците на новопостроени или придобити по друг начин имоти, съответно носителят на ограниченото вещно право върху тях, подава в двумесечен срок от придобиването декларация в общината по местонахождението на имота. Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията  се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
 • При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината в двумесечен срок от настъпване на обстоятелството. Такова е: починал ползвател; промяна в предназначението на сграда или обект в нея; основен ремонт; подобрения в имота/         луксозна дограма, шумо – и топлоизолация, специални покривни покрития, отоплителна/климатична инсталация; басейни и др/; въвеждане в експлоатация на новопостроени сгради; получаване на експертно решение на ТЕЛК и др.
 • При придобиване на имот по наследство декларация  се подава в шестмесечен срок.
 • Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

 

2. Необходими документи:

 • Копие на документ за собственост - нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение, постановление за възлагане  и др.;
  • Копие на удостоверение за наследници / при наследство /;
  • Удостоверение за въвеждане в експлоатация   / при ново строителство /;
  • Копие на решение за ТЕЛК / при основно жилище /;
  • Копие от акт за смърт – при починал ползвател;
  • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице, когато не е попълнено пълномощното в декларацията.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

3. Ползвани облекчения:

 • Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез  декларация, която подават в двумесечен срок.
 • За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление. Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината. Семейство са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца.
 • За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

4. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

 

 

II. Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

1. Кой и кога подава декларация?

 • Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.
 • Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
 • При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

2. Необходими документи:

 • Копие на удостоверение за наследници / при наследство / или копие на завещание при подаване на декларацията от заветник ;
 • Други документи в зависимост от това, какво включва наследственото имущество ;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

3. Срокове за плащане:

 • Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
 • Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок.

 

 

III. Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

1.      Кой и кога подава декларация?

Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.

Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес.

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи. Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Декларацията се подава от задълженото за данъка лице:

 • приобретателят на имуществото /надарения и пр./
 • прехвърлителят или двете страни - когато е уговорено изрично
 • прехвърлителят - когато приобретателят е в чужбина.

2. Необходими документи:

 • Копие на документа за придобиване на имущества;
 • Документ, доказващ основания за освобождаване от данък;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

3.  Срокове за плащане:

 • Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.
 • Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, както и  към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
 • При безвъзмездно придобиване на имущество,без гореизброените случай, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

 

 

IV. Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано превозно средство

 

1. Необходими документи:

 • Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.
 • Декларация се подава в следните случаи:

 

 1. пътното превозно средство е придобито по наследство. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок.
 2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
 3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
 4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
 5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения.

 

2. Необходими документи:

 • Документ за придобиване / договор, фактура, превод на документите на  български език от лицензиран преводач - при придобиване на превозното средство от чужбина / ;
 • Копие на свидетелство за регистрация / част І /, издадено от сектор            „ Пътна полиция ”;
 • Копие на документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство - когато няма налична информация в общината;
 • Копие на документ за платен данък върху превозните средства / ако данъка е платен от продавача  за времето до края на календарната година /;
 • Копие на решение за ТЕЛК / за лек автомобил до 117,64 КW и обем на двигателя до 2000 куб.см, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 %  /;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

3. Ползвани облекчения:

 • За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният  данък за съответната година се заплаща с намаление  до 40 на сто.
 • За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" – с 60 на сто намаление.
 • За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление.
 • лекият автомобил-собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW  е осводен от данък. Когато автомобила е в съсобственост на няколко лица, от данък е освободена частта на лицето с намалена работоспособност.
 • освободени са от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди.

4. Срокове за плащане:

 • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение.
 • Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

 

 

V. Декларация по чл. 61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

1.Кой и кога подава декларация ?

 • Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва  патентни дейности,се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

 • Данъчните декларации  се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
 • Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
 • В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
 • Лицата подават декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
 • При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.
 • Лицата подават данъчна декларация и при регистрация и преминаване по Закона за ДДС през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата.

2. Необходими документи:

 • Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

3. Ползвани облекчения:

 • физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 • физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 • физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
 • лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

4. Срокове за плащане:

 • Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

- до 31 януари;

- до 30 април;

- до 31 юли;

- до 31 октомври.

 • Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.
 • Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто.

 

 

VI. Декларация по чл.61 р от ЗМДТ за облагане с годишен туристически данък

 

1. Кой и кога подава декларация?

 • Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
 • Лицата подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

2. Необходими документи:

Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на    данните.

3. Срокове за плащане:

Дължимият данък  се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

 

VII. Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ

1. Кой и кога подава декларация?

 • Не се събира такса за  сметосъбиране и сметоизвозване,  ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.
 • Необходимо е  имота да не се използва црез цялата година от никой от съсобствениците/ ползвателите и декларацията да е подписана от всички съсобственици / ползватели.

2. Необходими документи:

 • Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице.
 • Идентификационните клиетски номера на партидите за ползване на електрическа енергия и вода .

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

 

 

VIII. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

1.      Кой и кога подава декларация?

В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

2.      Необходими документи:

Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

3. Срокове за плащане:

 • Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
 • За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

 

 

 

I. Декларация по чл.19 за определяне на такса битови отпадъци според количеството им

 

 

1. Кой и кога подава декларация?

 • Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството им, лицата  подават декларация и заявление от 1 до 30 ноември на предходната година.
 • За придобитите през годината имоти, както и придобитите сгради в съществуващ вече имот, декларацията и заявлението се подават в двумесечен срок от придобиването им.
 • В декларацията и заявлението се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота за извозването им.
 • В случай на преобразуване на юридическото лице или едноличен търговец, правоприемникът може да подаде декларация  и заявление  в двумесечен срок от придобиването им.

2. Необходими документи:

 • Пълномощно, когато декларацията не се подава от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

3. Срокове за плащане:

 • Такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима.
 • На предплатилите   до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

 

II. Декларации по чл. 20 , свързани с ползването на облекчения за заплащането на такса битови отпадъци

 • За имот, който е основно жилище на лице с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата с намалена работоспособност подават декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в двумесечен срок от издаването на решението на ТЕЛК/НЕЛК.
 • За имот, който е основно жилище на лице, което е доброволец по смисъла на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за продотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата които са доброволци по смисъла на Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, подават декларация в отдел „Местни приходи“ в двумесечен срок от издаване на Удостоверение по Приложение №6 към чл.10, ал.3 от Наредба № Iз-1669/17.08.2012г.
 • Лица със сключен граждански брак и до навършване на 35 г. включително и на двамата съпрузи, могат да ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който е основно жилище на семейството. Лицата предявяват правото си на ползване на облекчение чрез подаване на декларация по образец в отдел „Местни приходи“  от 1-ви до 30-ти ноември на предходната година, за която ще се ползва облекчението. Сключилите граждански брак през годината подават декларация в двумесечен срок от датата на сключването му.
 • Лица, които са действащи планински спасители и притежават талон за правоспособност, издаден от Дирекция Планинска Спасителна Служба  при БЧК  ползват облекчение на такса за битови отпадъци със 75 на сто намаление за имота, който им е основно жилище, като подават декларация по образец в отдел „Местни приходи“  в двумесечен  срок от придобиване на правоспособност.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДИ

 • Приемане и обработване на заявления за закриване на партида по чл. 14 от ЗМДТ

-  Заявление по образец;

- Копие на съответния документ - нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение;

- Пълномощно, когато заявлението не се подава лично от задълженото лице

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

 • Приемане и обработване на заявления за закриване на партида по чл. 54 от ЗМДТ

- Заявление по образец;

- Копие на нотариално заверен договор за покупко - продажба на МПС, копие на свидетелство за регистрация част І - при бракуване и др.;

- Пълномощно, когато не се подава лично от задълженото лице.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ГЛОБИ, ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 129 ОТ ДОПК

-  Искане по образец;

- Документ, удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума;

- Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за възстановяване на надвнесената сума;

- Пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице;

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ ”


I. Издаване на удостоверение за данъчна оценка, съгласно Приложение 2 към ЗМДТ

 

1. Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност ;
 • актуална скица – срок на валидност – 6 месеца;
 • пълномощно -  представя се копие и оригинал;
 • решение на Поземлена Комисия за земеделски земи;
 • удостоверение за характеристики на земеделска земя;
 • таксационно описание и удостоверение за идентичност– за гори;
 • удостоверение за наследници;
 • удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона -  оригинал. Удостоверението трябва да съдържа  данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение /, както и завещаните части на имота;
 • удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка - оригинал;
 • при незавършено строителство – констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по – късно от 3 месеца преди датата на искането;
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – в случаите на незавършено строителство, учредяване на право на строеж, застроени земеделски земи.
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ(със заверена техническа страница на декларацията) за нуждите на изготвянето на данъчната оценка земеделски земи  с друго предназначение(различни от ниви, овощни градини, ливади пасище) и др.

От изброените документи се представят копия и оригинали за сверяване на данните.

2. Срокове за изпълнение и такси:

 • обикновена услугав срок от 8 до 14 дни от подаването на искането – 5,00 лв ;
 • бърза услуга - в срок от 4 до 7 дни от подаването на искането – 7,50 лв ;
 • експресна услуга - в срок от 2 до 3 дни от подаването на искането – 10,00 лв ;
 • специална услуга – извършва се в срок от подаването на искане до края на следващия работен ден 50,00 лв.

 

ВАЖНО!

 • Издадените до 30.06. на текущата година удостоверения за данъчна оценка      на основание чл. 264, ал. 1 от ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година.
 • Когато задълженията са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидн до края на текущата година, независимо от датата на издаването му.
 • Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.
 • За издаване на удостоверение за данъчна оценка е необходимо да са платени задълженията от всички съсобственици на имота.

 

 

II. Изготвяне на  заверено копие от подадена данъчна декларация

1.      Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2. Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец - 3.00 лв.

 

 

III. Издаване на удостоверение за декларирани данни

1.      Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2.      Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от  подаването на искане по образец до края на следващия работен ден2,00 лв.

 

 

IV. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък

1. Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2.      Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от  подаването на искане по образец до края на следващия работен ден – 1,00 лв.

 

 

V. Издаване на разпечатка за задължения по местни данъци и такси

1.      Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2.      Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец – 2,00 лв.

 

 

VI. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата

1.      Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

2.      Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец – 1,00 лв.

 

VII. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по местните данъци и такси

1.      Необходими документи:

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • пълномощно - представя се копие и оригинал.

 

2.      Срок за изпълнение и такса:

 • в срок от 1 до 7 дни от подаване на искане по образец – 2,00 лв.

Забележка: Освобождават се от плащане на цените на тези услуги следните групи :

-          държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК без услугата издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения ;

-          лицата, на които се издават удостоверения за декларирани данни за представяне пред органите на ДСП.

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • Който не подаде декларация по чл. 14 , не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
 • Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
 • Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32 , не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.
 • При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.
 • Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
 • Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
 • При неспазване на  други разпоредби по ЗМДТ извън гореизброените на  виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

 

Уведомяваме всички данъчно задължени лица, че невнесените в срок данъци  и такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.