Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение относно обществена поръчка с предмет - Строителен надзор по време на изпълнението на инвестиционен проект №DIR-51011116-32-87 Печат Е-мейл
Понеделник, 22 Юли 2013 08:05

Уважаеми госпожи и господа,

Съобщаваме Ви, че на 25.07.2013 г. от 10.00 часа ще бъде извършено отваряне на плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет „Строителен надзор по време на изпълнението на инвестиционен проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”.

Процедурата се провежда в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С061 от 11.12.2012 г., подписан между Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Договарящ орган, и Община Троян, в качеството й на Бенефициент” за финансиране на проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена”, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян