Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение относно обществена поръчка с предмет - Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на град Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 22 Юли 2013 15:48

Съобщаваме Ви, че на 24.07.2013 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Троян, пл. „Възраждане” №1, гр. Троян, ще бъде извършено отваряне на офертите, подадени за участие в обществена поръчка с предмет „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на град Троян по инвестиционен проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”.

Процедурата се провежда в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С061 от 11.12.2012 г., подписан между Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Договарящ орган, и Община Троян, в качеството й на Бенефициент” за финансиране на проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян