Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение относно отваряне на ценови оферти по обществена поръчка Печат Е-мейл
Вторник, 03 Декември 2013 08:56

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съобщаваме Ви, че на 05.12.2013 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Троян, пл. „Възраждане” №1, ет.3, ще се отвори плик №3 „Предлагана цена“ на офертите подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на център за предоставяне на културни услуги – многофункционална сграда в град Троян“.

Процедурата се провежда в изпълнение на Договор № 33/3/3210109/10.07.2013 г. за отпускане на финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци“ и Община Троян, по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, (ЕЗФРСР).

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена“, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян