Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка Печат Е-мейл
Вторник, 27 Май 2014 15:11

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съобщаваме Ви, че на 30.05.2014 г. от 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Троян, пл. „Възраждане” №1, ет.3, ще се отвори плик №3 „Предлагана цена“ на офертите подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“.

Процедурата се провежда в рамките на ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/015 за изпълнение на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена“, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян