Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Сключен е договорът с изпълнителя на обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за Общ устройствен план на община Троян Печат Е-мейл
Петък, 01 Август 2014 09:31

На 29.07.2014г., между Община Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова и „ Национален център за териториално развитие“ ЕАД – София, представлявано от изпълнителния директор проф.Веселинка Троева, беше сключен договор за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Троян /ОУПОТ/, включващ и Екологична оценка /ЕО/ и Оценка за съвместимост /ОС/, съгласно предоставеното от Общината „Техническо задание за изработването на ОУП на Община Троян.

Изпълнителят се задължава да извърши услугата в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи / на РИОСВ-Плевен и на Националния институт за недвижимо културно наследство/.

Община Троян е една от първите общини в страната, които започват работа по изготвянето на Общ устройствен план след последните промени в законодателството, задължаващи всички общини да изготвят такива планове за устройство на територията и нейното предназначение. С ОУП ще бъдат фиксирани жилищни територии, производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните озеленени площи, за спорт и развлечения, за обществено обслужване, обекти на културно-историческото наследство, за курортно-туристическо и вилно строителство, за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски и горски територии, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или смесено предназначение.

През последните няколко години все по-голяма острота придобива проблемът, свързан с необходимостта от устройствени действия за определяне на устройствения статут и допустимото застрояване в отделни местности със земи по &4 на ЗСПЗЗ. В община Троян броят на ползвателите на терени върху такива земи е около 1400. Очевидна е необходимостта от придобиване на съответния устройствен статут на тези територии. Този проблем ще намери съответните устройствени решения в новия Общ устройствен план.

Срокът за подаване на окончателния проект на ОУПОТ е до 16 месеца от подписването на договора.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността