Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Започва изпълнението на проект - Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях Печат Е-мейл
Понеделник, 15 Септември 2014 12:40

На 10.07.2013 г. между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци“ и Община Троян, в качеството й на ползвател, бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Одобрената безвъзмездна помощ за реализиране на проекта е в размер на 73 459,04 лв. с ДДС.

В рамките на договора за безвъзмездна помощ ще бъдат реализирани два инвестиционни проекта:

- „Благоустрояване на част от парково пространство и рехабилитация на комбинирана площадка за игра на деца до 3 и от 3 до 12 години, гр.Троян“, разположена в централната градска част на града /градинката пред бившето кино/;

- „Благоустрояване на част от парково пространство и рехабилитация на комбинирана площадка за игра на деца до 3 и от 3 до 12 години, с.Дебнево“.

За двата обекта ще бъдат извършени необходимите строително-монтажни работи по благоустрояване на парковете, предмет на проектите, обновяване на съществуващите в тях детски площадки с цел осигуряване на възможности за игра на децата в подходяща естетическа среда и гаранции за сигурност.

Новопроектираната площадка за игра в гр.Троян ще бъде предназначена за две възрастови групи, площадка за игра за деца от 3 до 12 години, комбинирана с площадка за игра на деца до 3 години, като ще се обособят отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея занимания и съоръжения за игра съобразно изискванията на Наредбата №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Посредством реконструкцията на площадката ще се осигурят максимален брой занимания за деца с висока игрова стойност / клатушка, люлка-тип „махало“ и тип „везна“, пясъчник, детско съоръжение „мост“, игра „лабиринт“ троен баскетболен кош, две детски къщички с тераси, тунел за провиране, пързалки, спираловидна пързалка и др./ Всички съоръжения ще бъдат монтирани върху синтетична (каучукова) ударопоглъщаща настилка. 50 на сто от заниманията ще бъдат възможни за използване от деца с увреждания, като е осигурен безпрепятствен достъп до тях.

Изпълнението на проекта ще започне след като отмине Празникът на сливата.

В проекта за с. Дебнево е предвидено благоустрояване на парка чрез изграждане на паркова алея и рампа за достъпна среда, отваряне на допълнителен подход към парка и монтаж на детски съоръжения. Детската площадка е проектирана като комбинирана, предназначена за две възрастови групи като е устроена по начин, по който са обособени отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея съоръжения за игра.

Тези съоръжения ще бъдат разположени върху новопредвидени настилки от тротоарни плочи. Всички останали съоръжения ще отговарят на изискването за допустима ударопоглъщаща настилка – трева.

Проведени са процедурите по Закона за обществените поръчки и са сключени договори с изпълнителите на дейностите по проекта. Изпълнител на строително-монтажните работи е фирма „Димко 6“ ЕООД, гр. Троян, строителния надзор ще бъде осъществен от „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив, а авторския надзор от „АРХИТЕКТ ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА“ ЕООД, гр. Ловеч. Информационните табели ще бъдат изработени от „АРТ СТУДИО БМ“ ЕООД, гр. Троян.

На 10.09.2014г., между Община Троян / възложител/ , представлявана от кмета Донка Михайлова и фирма „Димко 6“ ЕООД / изпълнител/, представлявана от Димчо Кюркчиев, беше подписан Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр. Троян и с. Дебнево, община Троян“.

Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на настоящия договор, съблюдавайки изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, касаещи определената категория строителство и Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; да гарантира качествено изпълнение като влага строителни материали, отговарящи на стандартите за качество. За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят предоставя гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, а именно 1 836,48 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 70 календарни дни, като очакването да приключи е средата на месец ноември.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността