Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Информация относно извършените от Община Троян дейности във връзка със земите по §4 Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:15

За земите, предоставени за ползване от гражданите въз основа на актовете по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ПЗР на ЗСПЗЗ/, намиращи се на територията на Община Троян, са изработени и приети плановете на новообразуваните имоти. Става дума за имоти, които гражданите са ползвали по силата на нормативни актове преди промените. Те са обработвали тези земи, изграждали са постройки върху тях, но не са имали възможност да закупят тези имоти и те да бъдат техни.

Плановете на новообразуваните имоти на местност „Аламанка“ в землището на Троян и на местността „Алдишки рът“ в землището на с. Балабанско, са приети и влезли в сила през 2004г.

Със Заповед на Областния управител от 24.10.2013г. е одобрен плана на новообразуваните имоти на местност „Габърска“ в землището на с. Балабанско и с друга заповед е одобрен плана на новообразуваните имоти на местностите „Райковска“, „Костурски дол“, „Равни рът“, „Пашова могила“, „Телчерево“, „Исикийско“, „Хитровското“, „Туманица“, „Нисторица“, „Дрянска“, „Рътът“, „Цоневска“, „Пречника“, „Лисичи дупки“ и „Пенови кошари“ в землището на гр. Троян.

За тези местности, до края на месец октомври 2014г., Община Троян е провела всички процедури, предвидени в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Със Заповед на Областния управител от 13.06.2014 г. са одобрени плановете на новообразуваните имоти за землищата на гр. Троян и селата: Балабанско, Балканец, Белиш, Борима, Врабево, Голяма Желязна, Горно Трапе, Гумощник, Добродан, Калейца, Ломец, Патрешко, Черни Осъм, Чифлик, Шипково. /Държавен вестник №53 от 27.06.2014г./

С договор от 24.09.2014г. Община Троян е възложила изготвянето на пазарни оценки на имотите по плановете на новообразуваните имоти по §4 на землищата на гр. Троян, с. Белиш, с. Врабево и с. Патрешко, за които от ползвателите са подадени заявления за оценки. За останалите землища няма подадени заявления.

Всички планове, за които са проведени процедурите и тези, за които няма да се провеждат такива, ще бъдат предадени на Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - Ловеч за нанасянето им в кадастралните карти на съответните населени места.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността