Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Информация от отдел „Местни приходи“ към 31.10.2014 г. Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:18

На 30.10.2014 г. изтече срока за внасяне на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. На 31.10.2014 г. изтече срока за внасяне на четвърта вноска на патентния данък. Невнесените в тези срокове данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Към 30.10.2014 г. отдел “ Местни приходи “ на община Троян е изпълнил плана за 2014 г. със 103 %. Имаме 480 х.лв. повече съпоставено с месец октомври миналата година. Общият размер на събраните приходи от отдела 3965 хил. лв. Изпълнението на плана за приходите по видове данъци и такси е както следва:

  • Патентен данък – 71 хил. лв. или 75 % от плана;
  • Данък върху недвижимите имоти – 854 хил. лв. или 95 % от плана, което е с 31 хил.лв. повече от същия период на миналата година;
  • Данък върху превозните средства – 674 хил. лв. или 86 % от плана, което е с 19 хил.лв. повече от същия период на миналата година;
  • Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин – 518 хил. лв. или 143 % от плана, което е с 226 хил.лв. повече от същия период на миналата година;
  • Туристически данък – 63 хил. лв. или 126 % от плана което е с 10 хил.лв. повече от същия период на миналата година;

В резултат на предприетите мерки от отдел “ Местни приходи “ за повишаване на събираемостта на просрочени задължения са събрани 720 хил. лв. задължения от предходни години. Препоръчваме на всички задължени лица да внасят своевременно своите задължения. В противен случай ще сме принудени да престъпим към принудително изпълнение, което увеличава размера на дълга.

 

Отдел "Местни приходи"