Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Проучване на проблемите с детското насилие и употребата на наркотици, алкохол и цигари сред учениците от 9 – 11 клас от средните училища на територията на община Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Ноември 2014 10:27

В настоящото проучване са обхванати ученици от 9-11 клас от средните училища на територията на община Троян. Изследването е проведено през месец юни 2014 година и включва общо 298 ученика (105 ученика от 9 клас, 103 ученика от 10 клас и 90 ученика от 11 клас.

Анкетата е проведена анонимно. Конструирана е да започне с по-социалните вещества като тютюнопушенето и алкохола, за които младите хора се чувстват по-спокойни да отговарят, преди да се премине към въпросите за наркотичните вещества. По същата причина анкетата завършва с въпросите за насилието, за които като една нова тема се предполага, че участниците ще имат повече задръжки да отговарят и ще им бъде по-лесно да си дадат мнението, когато вече са отговорили на останалите подобни въпроси.

От отговорите на въпросите за тютюнопушенето става ясно, че още в 9-ти клас вече има оформена група от сериозно и редовно пушещи млади хора, което означава че превантивните усилия по отношение на пушенето трябва да започват и да бъдат фокусирани в доста по-ранна възраст. Други характерни тенденции : Има сериозна и преобладаваща група от млади хора, които не пушат (или най-малкото не са го правили през последния месец), която е по-голяма от групата на активните „сериозни пушачи. В сравнение със средните резултати за страната като цяло, ще забележим, че малко по-голям процент от учениците в град Троян са пушили през последния месец (45%) в сравнение със средното за страната (39%). От гледна точка на това накъде трябва да се насочат и фокусират превантивните усилия – важно е да се отбележи, че младите хора свързват пушенето с различни и сложни социални феномени – от една страна нуждата от приемането от другите и социалния натиск като мотивация, в комбинация с подражанието, а от друга страна са употребата на тютюневи изделия като стратегия за справяне с негативни емоции заедно с „първичното”, директно харесване на самото усещане и преки ефекти от пушенето. Трябва да се има предвид и факта, че над 50% от младите са оценили като „много лесно“ да си набавят/купят цигари ако искат.

Що се отнася до употребата на алкохол, резултатите показват, че пълните въздържатели са абсолютно малцинство още в тези възрастови групи. От друга страна, употребата на алкохол е много по-разнообразна в сравнение с тютюнопушенето като модели на количества и честота. Тревога буди процента на млади хора, които са посочили, че са употребявали алкохол през повече от 20 дни през последния месец, както и този на посочилите, че са се напивали 20 и повече пъти през живота си (22% от учениците в 9-ти клас в Троян спрямо 4% за страната като цяло(ESPAD 2011)) . Трябва да се отбележи също, че процента на употребилите алкохол през последния месец сред учениците от 9 клас в град Троян (78%) като цяло е по-висок от този за страната от Европейското училищно проучване (ESPAD 2011), което е проведено сред ученици на 15 – 16 години (64%). Предпочитанията са бирата като най-масово алкохолно питие заедно с концентратите, което освен като традиционно за България като цяло може би отразява и локални традиции. Както и при цигарите, над 50% от учениците в 9-ти клас смятат, че е много лесно да си набавят/купят алкохол ако искат.

Наркотичното вещество, което е най-често употребявано е марихуаната, като има леко увеличение като процент на опитали поне веднъж през живота си спрямо изследването през 2010 година (9-ти клас 22% (2014) - 20% (2010); 10-ти клас 25% (2014)- 22% (2010)), но разликите са твърде малки като стойности, както и броят на участниците, за да може със сигурност да се твърди, че има съществено увеличение. Спрямо средните стойности за страната, данните за град Троян са леко по-ниски, както за употребата поне веднъж в живота (24% БГ – 22% 9 –ти клас Троян), така и през последните 30 дни (10% БГ – 8,7% 9 –ти клас Троян).

Второто по разпространение на употреба наркотично вещества са различните хапчета, но това трябва да се интерпретира внимателно, тъй като е невъзможно в настоящето изследване да бъдат разграничени употребата на тези медикаменти като самолечение на негативни емоционални състояния (страх, тревожност, депресивност и други) от използването им за „надрусване”. Трябва да се отбележи, че процента на опитали поне веднъж в живота си ученици от 9 клас в град Троян е сходен до резултатите за страната като цяло - 9% за Троян срещу 6% употребили предписано от лекар вещество и 3% опитали без да им е предписано за България.

Сериозно внимание изисква употребата от учениците в град Троян на наркотични вещества от групата на амфетамините и особено на метамфетамините. Резултатите за Троян са малко по-ниски от съответните за България в същата възрастова група (5.9% срещу 7% за БГ) при опиталите поне веднъж амфетамини в живота си, като при метамфетамините (сравнително ново вещество за страната ни) няма данни за България като цяло за сравнение (2.3% средно за цялото изследване в Троян). Това, което изглежда тревожно е, че процентите на употреба не намаляват толкова, колкото при други вещества, когато става въпрос за употребата през последните 30 дни (приемана за израз на размера на редовна употреба) – съответно 1.4% за амфетамините и 1.7% за метамфетамините. Това говори, че макар и малка по размер сред учениците в града има устойчива група на редовно употребяващи такива вещества.

Екстази, както и в изследването от 2010 година фигурира в отговорите най-вероятно като вещество за „купони”, което се опитва епизодично (2.8% опитали поне веднъж средно за града) но не се приема редовно (0.7% употреба за цялата популация за последните 30 дни). При сравнение с резултатите за България, процентът на опитали поне веднъж е сходен в Троян с резултатите за страната като цяло, а редовната употреба е по-малка.

Инхалантите, също като и преди 4 години са посочени, макар и от малък брой ученици, като очевидно, макар и в единични случаи има и редовна употреба. Резултатите са сходни с тези за страната като цяло.

Добрите новини са, че Хероинът и Кокаинът са посочени като опитване от единични ученици и по същество не са обект на редовна употреба. Резултатите и за двете вещества са по-ниски от тези за страната като цяло в съответната възрастова група.

Като цяло нагласите спрямо наркотичните вещества са силно негативни – те са свързват със сериозни здравни и психически последици и създаването на зависимост, както и ясно се свързват с риск от повишено насилие. Има и сравнително малка група, която ги вижда позитивно като начин за стимулиране и моделиране на умствената и емоционална дейност.

Като основен начин на реакция спрямо наркотичните вещества, младите хора виждат прилагането на строги мерки и наказания в комбинация с предоставяне им на адекватна информация. Прави впечатление, изразеното в отговорите значително по-малко доверие в дейности по училищна превенция, осигуряване на алтернативни занимания и работа със семейството. Също интересно е, че темите за легализиране на определени вещества и диференцирана политика спрямо така наречените „леки“ наркотици вълнуват макар и сравнително по-малка част от младите хора в Троян, което показва, че града не е изолиран от текущи дебати в тази област.

При анализ на отговорите свързани с насилието, притеснителен е сравнително високият процент на вербално насилие от ученици към учители, както и обратното.

Въпреки че улицата е основното място за проява на физическо насилие, то съществува в сериозни размери и на територията на училището, където също така са съсредоточени и основната част от вербалното (неинструментално насилие), което най-често се случва между ученици от един и същи випуск. Това показва училището като основно място за превантивни дейности свързани с предотвратяване на насилието.

Проучването е направено по искане на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и РУ Полиция.

Анализът е изготвен от Българския институт по зависимостите.