Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Покана за обществено обсъждане по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г. Печат Е-мейл
Четвъртък, 27 Ноември 2014 08:49

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu.

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ (ПЪРВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ)

ПО ПРОЕКТ „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ТРОЯН С ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ ДО 2020 Г.“

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ТРОЯН,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Граждански форум (първо обществено обсъждане) във връзка с изготвения Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в град Троян и определяне на визия за развитие на града до 2020 г.

Форумът ще се проведе на 4 декември 2014 г., четвъртък, от 17.00 ч. в конферентната зала на Община Троян

(адрес: гр. Троан, площад „Възраждане“ № 1, етаж 1).

Документите, които ще бъдат представени са част от разработвания в момента Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян. ИПГВР на град Троят представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които ще се прилагат в рамките на строителните граници на града. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализацията на визията, целите и стратегията за развитие на град Троян.

Гражданският форум (първото обществено обсъждане) се провежда в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/5.3-03/2013/015 от 20.12.2013 г. по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“, в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година.

Всеки, който желае да изрази своето мнение и да сподели идеите си за развитието на града, може свободно да участва в публичното събитие. Вашето мнение е важно за нас, затова Ви каним да го споделите. Само така можем да направим нашия град едно по-добро място за живеене!

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие!

 


Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/5.3-03/2013/015 от 20.12.2013 г. за проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Presentation1.pdf)ИзтеглиПрезентация2610 Kb
Изтегляне на файла (rezume_analiz.pdf)ИзтеглиРезюме на целевия и проблемен анализ842 Kb
Изтегляне на файла (SWOT_analiz.pdf)ИзтеглиSWOT анализ527 Kb