Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Покана за обществено обсъждане по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г. (II обществено обсъждане) Печат Е-мейл
Понеделник, 05 Януари 2015 16:15

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu.

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ТРОЯН С ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ ДО 2020 Г.“

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ТРОЯН,

Имаме удоволствието да Ви поканим на обществено обсъждане на проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Троян за периода 2014 – 2020 година, което ще се проведе на 12 януари 2015 г., понеделник, от 17:30 часа в в конферентната зала на Община Троян (адрес: гр. Троан, площад „Възраждане“ № 1, етаж 1).

Информация за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Община Троян – http://www.troyan.bg/. Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Троян е средносрочен планов документ за периода 2014 - 2020 година, който съдържа конкретни параметри за развитието на града, конкретни инвестиционни предложения и конкретна ресурсна обезпеченост за изпълнението му. ИПГВР на град Троян представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които ще се прилагат в рамките на строителните граници на града. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализацията на визията, целите и стратегията за развитие на град Троян.

Общественото обсъждане се провежда в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/5.3-03/2013/015 от 20.12.2013 г. по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“, в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година.

Всеки, който желае да изрази своето мнение и да сподели идеите си за развитието на града, може свободно да участва в публичното обсъждане. Вашето мнение е важно за нас, затова Ви каним да го споделите. Само така можем да направим нашия град по-добро място за живеене!

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие!

 


Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/5.3-03/2013/015 от 20.12.2013 г. за проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (analiz.pdf)ИзтеглиАнализ8947 Kb
Изтегляне на файла (programa-za-realizaciq.doc)ИзтеглиПрограма за реализация9783 Kb
Изтегляне на файла (vizia-Troyan-2020.doc)ИзтеглиВизия498 Kb