Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Какво трябва да знаят земеделските стопани относно споразуменията за ползване на земеделските земи Печат Е-мейл
Вторник, 13 Януари 2015 10:20

В началото на първата за годината работна седмица, в салона на Община Троян, по инициатива на Областна дирекция „Земеделие“ и Община Троян се проведе среща със земеделски стопани, кметове и кметски наместници от селата Голяма Желязна, Старо село и Борима. Присъстваха кметът Донка Михайлова, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) в Ловеч инж. Тони Паричев, началникът на Общинската служба по земеделие (ОСЗ) в Троян Стефан Христов.

Повод за провеждане на тази среща е на хората от тези села да бъде разяснена възможността, съгласно указание на Министерството на земеделието и храните, за удължаване на срока на издаване на заповеди до 15 февруари 2015 г. относно сключването на доброволни споразумения за ползване на земеделските земи по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година. Едно уточнение – в законоустановения срок, със Заповед на директора на ОДЗ-Ловеч, са разпределени масиви за ползване в 5 землища на община Троян – Врабево, Дебнево, Дълбок дол, Калейца и Ломец.

Г-н Христов обърна внимание на присъстващите земеделски стопани, че с оглед на краткото време, всички заинтересовани собственици на земеделски земи максимално бързо трябва да подадат в общинската служба по земеделие декларация по образец, в която се посочва формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на всеки от имотите. В случай, че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включат в масиви за ползване, те изрично посочват това в декларацията. Законовата разпоредба съществува от 2003 г. и според нея, декларацията се подава до 31 юли и важи за следващата стопанска година. В случай, че такава декларация липсва, съществува вероятност земите да се включат в масивите за ползване. Ако не е налице и договор с кандидат, който да ги обработва, имотите отиват в категорията „бели петна“.

Ползвателите на земеделски земи следва да представят в ОСЗ-Троян копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори. ОСЗ-Троян води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви. Масивите за ползване на земеделски земи, до 15 февруари 2015 г., ще се създават на база доброволно споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението, съгласно чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, се ръководи от комисия, по землища, определена със заповед на директора на ОДЗ-Ловеч. В състава на комисията се включват: кмета/кметския наместник на населеното място, представител на ОСЗ-Троян и представител на ОДЗ-Ловеч.

Срещата продължи под формата на въпроси и отговори, като в дискусията представители на ОСЗ-Троян и на ОДЗ-Ловеч максимално точно и изчерпателно отговаряха на запитванията, постъпващи от присъстващите в залата.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността