Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Напредък на проект „Нови възможности за грижа“ към дата 18.05.2015 г. Печат Е-мейл
Понеделник, 18 Май 2015 09:37

 

През м. Март 2015 г. в община Троян стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките русурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Троян е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане – София.

Целта на проекта е: подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

  • хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • семейства на деца с увреждания;
  • самотно живеещи тежко болни лица.

Чрез дейностите по проекта ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора.

В рамките на срока са подадени 145 заявления от кандидат-потребители и 106 заявления от кандидати за лични асистенти.

Всички кандидат потребители са посетени от служители на Дирекция „Социално подпомагане“, за оценка на потребностите за всеки кандидат-потребител по критерии, съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата „Личен асистент“ и определяне на индивидуален месечен бюджет, утвърдена от ръководителя на Проекта в АСП. На база изготвената оценка Комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Троян, извърши класиране на кандидат-потребителите на социалната услуга, съобразно изготвените критерии, а именно: здравословното състояние на кандидат-потребителя, обкръжение на кандидат-потребителя /дали потребителя е самотноживеещо лице или живее с близки/ и необходимостта на кандидат-потребителя от социални услуги по дейности за подкрепа.

На 11.05.2015 г. са сключени договори за обслужване с първите 23 потребители и избраните от тях лични асистенти. На 18 май ще бъдат сключени договори с още 17 потребители и 16 лични асистенти. От тях 7 са деца. 38 лични асистенти ще обслужват по един потребител, а един личен асистент ще обслужва двама. Общо обслужваните потребители за община Троян са 40.

Услугата се предоставя както в град Троян, така и в следните села: с. Шипково, с. Терзийско, с. Голяма Желязна, с. Врабево, с. Борима, с. Балабанско /мах.Габърска/, с. Орешак.

От 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. ще се проведе втори прием на документи за кандидатстване по Проект „Нови възможности за грижа“.

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 29.02.2016 г.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.