Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян обявява конкурс за длъжността Главен експерт “Търговия и туризъм” в Дирекция ”Общинска собственост и икономика”- по служебно правоотношение Печат Е-мейл
Сряда, 20 Май 2015 08:00

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 593 от 14.05.2015 година на Кмета на Община Троян


ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността – Главен експерт “Търговия и туризъм” в Дирекция ”Общинска собственост и икономика”- по служебно правоотношение

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;
 • професионален опит – 2 години, съгласно КДА;
 • ранг – ІV младши;
 • компютърна компетентност.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

 • решаване на тест и интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Декларация по чл.17, ал.2,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси;
 • Копие от документа за завършено висше икономическо образование с минимална образователна квалификационна степен “Магистър”;
 • Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
 • Документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;
 • Лична карта;
 • Предимство имат кандидатите, владеещи чужд език.

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 21 на Общинска администрация - гр. Троян.

6. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация - гр. Троян до 29.05.2015 година.

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото на Общинска администрация / при входа на общината/.

8. Основната цел на длъжността е извършване услуги на физически и юридически лица и контрол по работата на фирмите, занимаващи се с търговска и туристическа дейност.

9. Минималният размер на основната заплата за длъжността Главен експерт „Търговия и туризъм” е 380 лв., съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от 26.06.2012 година.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян