Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Покана за партньорство (29.05.2015 г.) Печат Е-мейл
Петък, 29 Май 2015 12:49

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” с конкретни бенефициенти общините и районите на общини в Р.България.

Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Предстои  разработване на проектно предложение на Община Троян по операция „Независим живот”. Предвид Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, община Троян следва да извърши прозрачна процедура на избор на партньор, с който да реализира дейностите в проекта си. Съгласно правилата по процедурата за директно предоставяне на БФП и критериите за допустимост на кандидата и партьора.

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПАРТЬОРИ следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са доставчици на социални услуги и/или неправителствени организации.
 2. Да са осъществили поне един проект в сферата на социалните услуги или поне една година опит в изпълнението на дейности, сходни със заложените в проектното предложение.
 3. Да разполагат с персонал, назначен на трудов договор за предоставяне на услуги за социално включване-социални работници, психолог, медицински специалисти.
 4. За приключилите две предходни финансови години, да разполагат с финансов ресурс /съгласно приложения ОПР и Счетоводен баланс/равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът  ще разходва по проекта. Предвид началния етап на изготвяне на проектното предложение, като индикативна стойност приемаме за допустимо доказването на ресурс в размер на поне 15 хил. лв.

5. Предвид заложените дейности в проектното предложение, община Троян изисква още кандидатите за партньор да докажат наличие на капацитет за изработване на Методика за предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в звеното за почасови услуги, което ще бъде заложено, като ангажимент  на партньора в проекта.

 

Партньорите няма да могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ в случай, че:

 1. Са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация; тяхната дейност е под разпореждане на съда; са сключили споразумение с кредиторите; са преустановили дейността си; са обект на производство по тези въпроси или се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове.
 2. Те и лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган орган на държава-членка.
 3. Са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решение на ЕИБ и на международни организации.
 4. Не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката.
 5. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза.
 6. Са били обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1 от Регламент /ЕС/ № 966/2012.
 7. Е налице отстраняване на съответния кандидат или оферент, или изпълнител от поръчките и безвъзмездните средства, финансирани от бюджета, за максимален срок от десет години.
 8. Се намират в положение на конфликт на интереси.
 9. Са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане, или не са представили тази информация.
 10. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, и са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган.
 11. Попадат в случаите по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 12. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП.

 

Изискванията от т. 1-12 са задължителни за партньорите. Обстоятелствата се декларират от лицата, които са овластени да представляват партньорите /независимо дали го представляват заедно или поотделно/ и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителет акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

Към момента на кандидатстване обстоятелствата се декларират от партньорите /Приложение I-Декларация на партньора/, а преди сключване на договора  за БФП се доказват с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл.2, ал.1 от Закона за електронното управление.

В допълнение към общите изисквания, партньорите трябва да отговарят и на следните условия:

 1. Да е учреден и регистриран съгласно действащото българско законодателство.
 2. Да има централно управление или клон на територията на България.
 3. Да притежават съответни регистрационни и лицензионни документи съгласно българското законодателство за услугите социален асистент, домашен помощник и личен асистент.
 4. Да отговарят на правилата в областта на минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ.
 • Съгласно чл.3, т.2 от Регламент /ЕС/ № 1407/2013 общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие, не надхвърля 200 000 евро или 391 166 лв. изчислени по официалния курс на БНБ за период от три бюджетни години /годината на кандидатстване и двете  предшестващи бюджетни години/.

 

Община Троян очаква в срок до 05.06.2015г. желаещите организации, които отговарят на посочените изисквания да представят писмено предложение за партньорство по проект „Подкрепа за социално включване в Община Троян“ с приложена декларация  по критериите за допустимост от поканата,  на адрес: гр.Троян, пл. „Възраждане“ №1.

Документите на кандидатите за партньори ще бъдат разгледани от Комисия и  оценени по следните критерии за избор:

 1. Наличие на по-продължителен опит при предоставяне на социални услуги.
 2. По-вече на брой реализирани проекти за социално включване, независимо от източника на финансиране.
 3. По-голям административен опит и капацитет на участника и персонала с който работи, който ще бъде оценен на база СV.  

 

Пълна информация по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ e достъпна на www.eufunds.bg, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/
Кмет на Община Троян