Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение за промяна в датата на отваряне на оферти относно обществена поръчка за Националната програма за енергийна ефективност Печат Е-мейл
Петък, 29 Май 2015 15:46

Съобщение за промяна в датата на отваряне на оферти oтносно открита процедура с предмет: „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 - 5 и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Троян по 4 обособени позиции:

  1. Обособена позиция №1: бл. 219, ж.к. „Лъгът“, гр. Троян;
  2. Обособена позиция №2: бл. 13, ж.к. „Лъгът“, гр. Троян;
  3. Обособена позиция №3: бл. 3, ж.к. „Младост“, гр. Троян;
  4. Обособена позиция №4: бл. 15, ж.к. „Лъгът“, гр. Троян”

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Ви уведомяваме, че отварянето оферти, подадени по обявената в РОП под уникален номер 00151-2015-0006 открита процедура с горепосочения предмет, открита с Решение № 566/07.05.2015 г. на Възложителя, насрочено за 05.06.2015 г. (петък) в 10:00 ч се отлага за нова дата.

Същото ще се извърши на 09.06.2015 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на трети етаж в сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” № 1.

Тел. за справка: 0670 / 6 80 05

Звено „Обществени поръчки“