Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Изменения в указанията по Националната програма за енергийна ефективност Печат Е-мейл
Вторник, 16 Юни 2015 10:17

Одобрените изменения в Методичните указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в следните насоки:

== При наличие на свързано строителство /сгради, които са свързани помежду си и образуват общ архитектурен ансамбъл/, групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма. По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на  Общината, може да се допусне да кандидатстват минимум половината от свързаните сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са разположени последователно.

По изключение и по преценка на Общината, през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

== По изключение и по своя мотивирана преценка Общината  може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации  за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. Ако сред тях има такива, които се използват за извършване на стопанска дейност, то към тях задължително са приложими правилата на схемата за минимална помощ.

== Направени са изменения и допълнителни разяснения в Методическите указания, във връзка с последните промени в Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

== С оглед въведеното изключение в Методическите указания по отношение осигуряването на 100% съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти са разработени  три нови предложения – образци към Методическите указания: приложение №15 – образец „Покана за ОС на собствениците“; приложение №16 – образец „Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собстваниците“; приложение №17 – образец „Протокол за проведено ОС на собствениците“.  Добавено е и ново приложение №4 към „Договор за целево финансиране / Приложение №11/.

== Изменените Методически указания, както и всички приложения към тях, са налични на  сайта на интернет страницата на МРРБ  в секция Обновяване на жилища, подсекция НПЕЕМЖС, както и на официалния сайт на Община Троян.

До настоящия момент в Община Троян са регистрирани 7 броя сдружения на собствениците.

Подадените Заявления за интерес и финансова помощ по Програмата са 4 броя.

Същите получиха положителна оценка, в резултат на което  между Община Троян и сдруженията на собствениците  бяха подписани съответните договори.

Между  „Българска банка за развитие“ АД, Областен управител – Ловеч и Община Троян са подписани 4 бр. договори за целево финансиране по програмата.

В изпълнение на задълженията си, Община Троян подготви необходимата документация и обяви обществена поръчка с предмет „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики“ и изготвяне на технически паспорт, както  и извършване на обследвания за  енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнението на Националната програма. 4 са обособените позиции:

Обособена позиция №1: бл.219, ж.к. „Лъгът“, гр. Троян;

Обособена позиция №2: бл.13, ж.к. „Лъгът“, Троян;

Обособена позиция №3: бл.3, ж.к. „Младост“, Троян;

Обособена позиция №4: бл.15, ж.к. „Лъгът“, Троян;