Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Информация за предоставени земи от общинския поземлен фонд на животновъди от община Троян, след промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ от 20.02.2015 г. Печат Е-мейл
Вторник, 16 Юни 2015 10:21

На 20.02.2015год. в „Държавен вестник“, бр.14, бе обнародван   Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с който се определи и нов ред за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, а именно предоставянето на тези земи без търг  на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

С направените изменения  се поставиха изключително кратки срокове относно текущата година. Животновъдите отговарящи  на условията  следваше да подадат до кмета на общината заявления по образец в срок 10 март 2015 год.

Съобразявайки тези кратки срокове, Общинската администрация успя да подготви списък съдържащ 10780 броя поземлени имота от oбщинския поземлен фонд с начин на трайно ползване  пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, като в определения  срок  в Община Троян бяха подадени 50 броя заявления от животновъди, отглеждащи 1839 броя животински единици*.

През месец април се проведоха 15 заседания на комисии  по землища, които извършиха разпределение, а изготвените протоколи бяха оповестени в срок. При разпределението членовете на комисиите взеха под внимание редица фактори, като разположение на животновъдния обект, брой отглеждани животински единици, ползвани на правно основание поземлени имоти, сключени споразумения и депозирани заявления.

В резултат на добрата организация,  животновъдите от община Троян, подали в срок своите  заявления, сключиха договори съобразно техните индивидуални потребности и желания, за ползване под наем на земи от oбщинския поземлен фонд  за 6500 дка, като стойността на договорите достигна почти 30 000 лева.