Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Отменен втори етап на приемане на заявления по проект „Нови възможности за грижа“ Печат Е-мейл
Сряда, 17 Юни 2015 15:12

 

В община Троян постъпи писмо с вх. № НВГ- 24/ 17.06.2015 г. от Румяна Георгиева – Ръководител по Проект, с което се указва, че ще бъде отменен втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

Съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-0.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“, Приложение І „Описание на проектното предложение“ е предвидено подаване на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти на два етапа.

Към 08.06.2015 г. броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3 049 деца /за Р България/. В листата на чакащи броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен.

Обявяването на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха се реализирали, тъй като финансовият ресурс по проекта е разпределен и броят на оценените вече кандидат-потребители е значителен.

 

И.Д.Администратор
Анита Маринова

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.