Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян завърши проекта за изготвяне на интегриран план за развитие на град Троян до 2020 година Печат Е-мейл
Петък, 12 Юни 2015 10:26

 

На 10.06.2015 г. на специална пресконференция в Троян, бяха отчетени извършените дейности по Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/5-03/2013/015, който се осъществява с финансовата подкрепа на перативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

Бенефициент по проекта е Община Троян, като стойността на проекта е 199 104,00  лв.

Ръководителят на проекта г-н Борис Бояджиев - директор на дирекция "Общинска собственост и икономика" в Община Троян отчете извършените дейности, в резултат на което е  изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Троян с времеви хоризонт до 2020 г. , в т.ч.:

  • Изготвени Целеви и проблемен анализ;
  • Разработена визия за развитието на град Троян;
  • Проведени обществени обсъждания;
  • Идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства;
  • Идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори;
  • Извършени екологични оценки и оценка за съвместимост на ИПГВР;
  • Изготвен план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР;
  • Изготвен бюджет на ИПГВР;
  • Изготвена система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР.

Визията за развитие на Троян, изведена в плана е: "Троян – автентичен град, съхраняващ миналото си и отворен към бъдещето, предоставящ добри условия за живот и образование, чрез устойчива, балансирана и интегрирана урбанистична политика за икономически и социален растеж.".

Главната цел: Развитие на Троян като град на интелигентен и устойчив растеж, отворен към бизнеса и хората, осигуряващ добри условия на живот и съхраняващ околната среда

Основните заложени приоритети са: 1. Качество на живот; 2. Развитие на конкурентоспособна местна икономика; 3. Съхранение на историческите и културни традиции и развитие на туристическия потенциал на града.

Програмата за реализиране на плана за градско възстановяване и развитие на Троян включва 42 проекта на обща стойност 58 545 150.00 лв., разпределени както следва по приоритети:

Приоритет 1 - 26 проекта в 4 мерки - Благоустрояване на градската среда и превенция на риска от природни бедствия; Младежки политики; Развитие и повишаване качеството на социалните услуги; Ефективно използване на ресурсите и опазване на околната среда.

Приоритет 2 - 8 проекта в 3 мерки - Подобряване на достъпа на бизнеса до здравословна и качествена среда за инвестиции и икономическа активност; Създаване на механизми за подкрепа на малки и средни предприятия и науката; Подкрепа на инвестициите в човешки капитал

Приоритет 3 - 8 проекта в 2 мерки - Възстановяване и осъвременяване на ключови обекти от културната инфраструктура; Развитие на Троян като туристическа дестинация.

Екатерина Милиславова, комуникационен мениджър на Обединение „Зелени хоризонти Троян 2020“ - изпълнител на проекта - представи заложените проекти по приоритетите и мерките.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г. е документ, който конкретизира предвижданията и идеите, заложени в стратегическите планови документи на общината по отношение на развитието на град Троян. Интегрираният план напълно отчита предвижданията, заложени в Общинския план за развитие на община Троян през периода 2014-2020 г.,  сподели в изказването си г-жа Вера Добрева - директор дирекция "Планиране и проекти".

Независимо от промяната в политиката на програмата през настоящия програмен период, интегрираният план е документ, който очертава основните насоки за развитието на град Троян за превръщането му в град с устойчив растеж, осигуряващ добри условия за живот и бизнес.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване с времеви хоризонт до 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Рагионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.