Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Покана за свикване на общо събрание от управителния съвет на "МИГ - Троян и Априлци" Печат Е-мейл
Вторник, 24 Ноември 2015 10:04

 

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН И АПРИЛЦИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски”, № 55, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


От: Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН И АПРИЛЦИ” в състав: Цанко Найденов Спасовски, Донка Иванова Михайлова, Минко Цочев Акимов, Бенко Симеонов Вълев, Станка Минкова Марешка, Петко Павлов Павлов, Мирослав Михов Пандуков, Дончо Христов Пачников, Божидар Василев Петков.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Троян и Априлци” свиква Общо събрание на сдружението. Общото събрание ще бъде проведено на 21.12.2015г. от 17:00 часа на адрес: гр. Троян, в сградата  на Информационно- културния център на Община Троян.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на Сдружение“ МИГ Троян и Априлци- докладва Цанко Спасовски
  2. Изключване на членове на Сдружението- докладва Цанко Спасовски
  3. Промени в УС на МИГ Троян и Априлци- докладва Цанко Спасовски
  4. Промени в Устава на МИГ Троян и Априлци -докладва Цанко Спасовски
  5. Представяне на подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности от ПРСР 2014-2020г. и приемане план за действие и одобрение бюджета на мярката – докладва Веселин Стойков

 

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група – Троян и Априлци” да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен от тях представител.

Регистрацията на членовете за Общото събрание ще започне в 16:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на сдружението и срещу документ за самоличност.

Ако в горепосочения час липсва кворум, Общото събрание ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

Телефон за допълнителна информация: 0670 / 53838

 

С уважение:

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН И АПРИЛЦИ”