Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян започна набирането на документи за проект „Приеми ме 2015“ (актуализиран на 17.12.2015 г.) Печат Е-мейл
Четвъртък, 17 Декември 2015 15:00

 

17.12.2015 г. Протокол на комисията за разглеждане на постъпилите документи на кандидатите за социални работници по проект "Приеми ме 2015" - [ИЗТЕГЛИ]

 

 


На 1.12.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане /АСП/ е сключен договор номер BG05M9OP001-2.002-0132-C01 – „Приеми ме 2015“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

 

Община Троян е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта. Процедура BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – „Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, чиито срок на изпълнение е до 21.12.2015 г.

Община Троян, в качеството си на партньор, има отговорността да реализира проекта на общинско ниво чрез планиране, организиране, координиране и отчитане пред АСП.

Община Троян ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа 2015“ в община Троян.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

 

Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата „Приемна грижа”.
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата „Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства.
 3. Участва в разработването на план за ползване на услугата „Приемна грижа”.
 4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
 5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.
 6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община.
 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”.
 9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.

10.  Участва при провеждане на екипни срещи.

11.  Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

12.  Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит – не е необходим. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Приеми ме 2015”, съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

Минималната основна месечна работна заплата е в размер на 600,00 лв.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография по образец.
 • Декларация по образец.
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Троян, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 16.12.2015 г. включително – 17.00 часа, за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.003 „Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001-2.002-0132-C01.

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Троян, в която участва представител на Дирекция „Социално подпомагане”.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Троян и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Троян до 18.12.2015 г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати на 29.12.2015 г.

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

Кметът на община Троян сключва трудов договор с класираните кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

община Троя

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (cv-socialen-rabotnik.doc)ИзтеглиАвтобиография - образец87 Kb
Изтегляне на файла (deklaracya-107.doc)ИзтеглиДекларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда62 Kb
Изтегляне на файла (deklaracia-prilojenie-1.doc)ИзтеглиДекларация60 Kb
Изтегляне на файла (zayavlenie-socialen-rabotnik.doc)ИзтеглиЗаявление за участие в подбор64 Kb