Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Напредък по Проект “Нови възможности за грижа” към 15.12.2015 г. Печат Е-мейл
Четвъртък, 17 Декември 2015 09:43

 

ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА


През м. март 2015 г. в община Троян стартира изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Троян е партньор на Агенция за социално подпомагане при реализиране на дейностите по проекта.

Целта му е: подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, за преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.

Целевите групи са:

  • хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • семейства на деца с увреждания;
  • самотно живеещи тежко болни лица.

За община Троян проектът стартира на 24.03.2015г. с кампания за набиране на кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти. Приети са 145 заявления от кандидат-потребители и 106 от кандидати за лични асистенти. Извършена е оценка на потребностите, класиране и подбор на кандидатите.

През м. май 2015г. е проведено въвеждащо обучение на 56 кандидат-лични асистенти и на два етапа от 11 и от 18 май 2015г. са назначени 40 лични асистенти, за обслужване на 40 потребители.

За периода от 11.05.2015г. до 15.12.2015г. са преминали 46 лични асистенти и 50 потребители.

През м. октомври 2015г. е проведено поддържащо обучение на 39 лични асистенти работещи в проекта.

В момента услугата „личен асистент“ се предоставя на 42 лица с увреждания, 23 в град Троян и в селата: Шипково - 3, Терзийско - 2,  Голяма Желязна - 1, Врабево - 1, Борима - 5, Балабанско - 2, Орешак - 3, Балканец - 1 и Дебнево – 1, в т.ч. 7 деца.

Към 15.12.2015г. личните асистенти работещи по проекта са 40. Двама лични асистенти обслужват по двама потребители, а всички останали по един потребител.

Месечната часова квота разпределена на община Троян съгласно Споразумението за партньорство е 4800 часа за обслужване месечно.

Средствата усвоени по проекта от 24.03.2015г. до 30.11.2015г. са 120 523 лв.

Срокът на изпълнение на дейностите в проекта е до 29.02.2016 г.

След приключването му  на всички ползватели на услугата към 29.02.2015г. ще бъдат направени нови оценки на потребностите и ще бъдат включени в следващ социален проект с наименование „Подкрепа за социално включване в Община Троян“, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, за период от още 15 месеца, в който ще получават интегрирани социално-здравни услуги и психологическа подкрепа. Предстои сключване на договор за БФП за проект „Подкрепа за социално включване в Община Троян“ до края на 2015г.

 

 

Администратор на Проекта:

В. Даскалова

 


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.