Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

В ход е изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Троян Печат Е-мейл
Сряда, 30 Декември 2015 10:53

 

След стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Троян, са учредени 9 Сдружения на собствениците (СС). До настоящия момент в община Троян са подадени 5 (пет) заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП), които са одобрени за участие в Програмата. Подписани са договори между всяко едно СС и Община Троян, с които СС дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. Още в самото начало на програмата бяха сключени 4 договора за целево финансиране между общината, Българска банка за развитие (ББР) и Областен управител за следните многофамилни жилищни сгради: ж.к. „Лъгът“ - бл. 219; ж.к. „Младост“ - бл.3, ж.к. „Лъгът“ - бл. 13 и ж.к. „Лъгът“ - бл. 15. Заявено беше искане за финансиране по Програмата от ББР на многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Васил Левски“ № 336 - бл. Строител 2.

За първите четири сгради е сключен договор за целево финансиране, Общината проведе открита процедура за възлагане извършването на обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите и енергийно обследване. Изпълнителите вече извършиха първоначален оглед и архитектурно заснемане на сградите и се запознаха с проблемите свързани с експлоатационната им пригодност. Предстои да бъдат извършени конструктивни и енергийни обследвания на сградите, в резултат на които ще бъдат установени техните действителни технически характеристики. Въз основа на предписаните мерки, общината ще проведе обществена поръчка за възлагане изготвянето на работни проекти и изпълнение на строително-монтажните работи.

На 31 август тази година беше обявена процедура за директно предоставяне на финансова помощ по BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020. Община Троян е конкретен бенефициент по процедурата, а общият размер на предоставената безвъзмездна помощ за саниране на жилищни и обществени сгради е в размер на 11 070 201, 21 лв. Община Троян предвижда подаване на проектни  предложения за:

  • сградата, в която се помещават Общинска администрация –Троян, Районна прокуратура, Районен съд и Общинска служба земеделие; сградата, в която се помещава отдел „Местни приходи“; сградата на ул. „Любен Каравелов“ №42 /бивше БКС/.
  • Сградата на Районна служба пожарна безопасност и на читалище „Наука – 1870 г.“

Предстои да бъде възложено извършване на техническо и енергийно обследване. Към момента няма постъпили проектни предложения за жилищни сгради.

 

Станислава Цукева
„Връзки с обществеността“