Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Да живеем в по-добра среда, зависи от нас самите! Печат Е-мейл
Четвъртък, 02 Юни 2011 15:18

Много често в публичното пространство ни се предоставя информация за възможностите на общините и държавата да реализират своите проекти с помощта на европейските фондове. А в днешната ситуация  единствените средства, на които   разчита общината, са по отворените  Оперативни програми, финансирани  от ЕС.  До този момент община Троян е кандидатствала по всички проекти и програми, които са отворени и в по-голямата си част  е  одобрена, за което общината своевременно е информирала своите  граждани.

Но сега става въпрос за нещо, което предстои, и което ще даде възможност на  всички нас – жителите на града да подобрим собствения си живот с помощта на европейските фондове.

По Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.,  съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, предстои да бъде публикувана покана с насоки за кандидатстване, за подаване на  проектни предложения по приоритетна ос 1 “Устойчиво и  интегрирано градско развитие”, Операция 1.2. “Жилищна политика”, схема “Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”.

Операцията финансира обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, а именно:

- Ремонт на следните основни елементи  от конструкцията на сградата /покрив, фасада,  дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори/;

- Вертикални технически инсталации / водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна, пожарни кранове/ на сградата;

Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност.

Предвидените по схемата средства за безвъзмездна финансова помощ са 62 363 423 лв., като се очаква да бъде определен процент за съфинансиране от кандидатите. Посочената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството индикативна дата на обявяване на схемата е 15 юни 2011г., а крайният срок за подаване на проектни предложения – 14 октомври 2011г.

Бенефициенти на помощта могат да бъдат сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, които се намират на територията на 86 общини, в т.ч. и  община Троян. Администрацията на общината е готова да окаже съдействие и консултации на сдруженията на собственици на жилища, които  ще подготвят проектни  предложения.

Това е една прекрасна възможност, която може да ни послужи  да живеем в по-добра среда, и което е по-важно,  зависи от  нас-гражданите на България. Нека използваме рационално оставащото време и извършим необходимата техническа подготовка за кандидатстване.

 

---
Общинска администрация
Община Троян